Somn. Vig. 1, 453b 20–23

καὶ πότερον ἐνδέχεται τὰ μέλλοντα προορᾶν… μόνον

εἰ ἔστι προορᾶν τὰ μέλλοντα, ἢ ὑπὸ | ἄνου ἢ τοῦ δαιμονίου πράσσεσθαι.
Somn. Vig. 1, 453b 24–26

πρῶτον μὲν οὖν τοῦτό γε φανερόν… ὁ ὕπνος

ὡς ἐν τῶ αὐτῶ μορίω ὁ ὕπνος καὶ | ἡ ἐγρήγορσις.
Somn. Vig. 1, 453b 27

ἔσχατα

ἤτοι τὰ ἐναντία καὶ | πρός τὶ καὶ | ὅλως τὰ ἀντι | κείμενα.
Somn. Vig. 1, 453b 27

αἰεὶ γὰρ τὰ ἔσχατα

Ἔσχατα λέγει τὰ ἀντικείμενα | οἷον τὰ ἐναντία τὰ πρός τι | τὴν ἀντίφασιν· τὴν ἕξιν καὶ | τὴν στέρησιν · ἔσχατα δὲ ταῦτα | καλεῖται διότι οὐκ ἔστι αὐτὰ | ὑπερβῆναι ἢ, ἐπέκει | να τούτων κινηθῆναι· | ὁ γὰρ εἰς ὑγείαν ἐχόμενος, ἄ | χρι ταύτης κινεῖται· καὶ | οὐχ’ ὑπερβαίνει· καὶ τ | ἀνάπαλιν ἀπὸ ταύτης | εἰς νόσον ὁμοίως ἕως | ἂν, ζῶον ἐστίν· ἡ δὲ ὑπὲρ | τὴν νόσον κίνησις, οὐκ ἐστὶ | νόσος· ἀλλ’ ἢ θάνατος | ὅπερ οὐκ ἀντίκειται τ | ὑγεία ἀλλὰ τῆ ζωῆ:–
Somn. Vig. 1, 453b 27–28

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων

Somn. Vig. 1, 453b 29

οἷον ὑγεία καὶ νόσος

τῶν κράσεων
Somn. Vig. 1, 453b 30

καὶ κάλλος καὶ αἶσχος

τῶν ἀνομοιομερῶν·
Somn. Vig. 1, 453b 30

καὶ ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια

τῶν | ὁμοιομερῶν·
Somn. Vig. 1, 454a 5–6

δῆλον ὅτι … ἐγρηγορότα

ὧπερ αἰσθάνεταί τις, τούτω καὶ | ἐγρήγορε
Somn. Vig. 1, 454a 8–9

post τούτου καὶ

ἡ ἐνέργεια· ἡ δὲ λεγο | μένη αἴσθησις
Somn. Vig. 1, 454a 9–10?

κίνησις τίς διὰ τοῦ σώματος τῆς ψυχῆς

Ἤτοι τοῦ αἰσθητικοῦ | καὶ τοῦ λογιστικοῦ:–
Somn. Vig. 1, 454a 17

οἷον τοῖς φυτοῖς

τὰ φυτὰ οὐχ ὑπνοῖ·
Somn. Vig. 1, 454a 17–19

οὐ γὰρ … εἶναι χωριστόν ἐστίν

εἰ τὸ θρεπτικὸν δηλονότι χωριστόν ἐστι ἢ | μή, τοῦ αἰσθητικοῦ, καὶ τῶ ὑπο | κειμένω, ὥσπερ καὶ τῶ λόγω.
Somn. Vig. 1, 454a 23

τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ

Somn. Vig. 1, 454a 25–26

οἷον ἀεί τι γένος ζῷον καθεύδειν ἢ ἀεί τι ἐγρηγορέναι

ὡς οὐδὲν ζῶον ἢ ἀεὶ ἐγρήγορεν | ἢ ἀεὶ καθεύδει.
Somn. Vig. 1, 454b 3–4

ἀναγκαῖον ἂν εἴη καθεύδειν

ἵνα δεσμῆται ἡ αἴσθησις καὶ μὴ | ἀεὶ τὸ | | ζῶον | αἰ | σθα | νόμενον | κάμνη:
Somn. Vig. 1, 454b 14

διὸ ἀναγκαῖον ὕπνον πάντα ἐγερτὸν εἶναι

Ἤτοι διακόπτεσθαι, | ὑπὸ ἐγρηγόρσεως:–
Somn. Vig. 1, 454b 16–24

καὶ γὰρ τὰ τῶν ἰχθύων ... φανερνὸν ἐκ τούτων

πάντα ὐπνώττει τἆλλα ζῶα·
Somn. Vig. 1, 454b 21

τῶν δὲ ὀστρακοδέρμων

τι τοῦ αἰσθητικοῦ μορίου | τῆς ψυχῆς ἐστὶν ὁ ὕπνος καὶ ἡ ἐγρή | γορσις· καὶ ὃ αἰσθά | νεται, τοῦτο καὶ ἐγρήγορε· καὶ ὃ | γρήγορε, τοῦτο καὶ καθεύ | δει· τὰ οὖν ὀστρακόδερμα αἰσ | θητικὰ ὄντα, ὑπνώττειν ὁ λό | γος δείξειεν:–
Somn. Vig. 1, 454b 22

οὐδέ πω

οὐδέν πω
Somn. Vig. 1, 454b 27–28

τῶν δὲ φυτῶν οὐδὲν οἷόν τε κοινωνεῖν οὐδετέρου τούτων τῶν παθημάτων

τὰ φυτά, οὔτ’ ἐγρήγορεν οὔτε | καθεύδει·
Somn. Vig. 1, 454b 29–30

οἷς δὲ αἴσθησις ὑπάρχει, καὶ τὸ λυπεῖσθαι καὶ τὸ χαίρειν

ὅπου αἴσθησις, ὕπνος καὶ ἐγρήγορσις | καὶ τὸ λυπεῖσθαι, καὶ χαίρειν, καὶ ἐπιθυμία
Somn. Vig. 2, 455a 4 sqq.

διὰ τί δὲ καθεύδει καὶ ἐγρήγορε κτλ.

διὰ τί τὸ καθεύδειν καὶ ἐγρηγορέναι.
Somn. Vig. 2, 455a 9

ἁπλῶς

ἤτοι κυρίως
Somn. Vig. 2, 455a 11

τὸ αὐτὸ πάθος

Somn. Vig. 2, 455a 11

τὸ αὐτὸ πάθος

Somn. Vig. 2, 455a 11–12

εἰ γὰρ τῇ μέν, τῇ δὲ μή

Εἰ γὰρ κατά τι μὲν, αἰσθάνεται | οἷον κατὰ τὴν ἁφὴν κατ | τι δὲ, οὐκ αἰσθάνεται οἷον | κατὰ τὴν γεῦσιν καὶ τὰς ἄλ | λας αἰσθήσεις συμβήσεται | τῶν αὐτῶν κατὰ ταυτὸ τὰ ἀν | τικείμενα· ὥστε ἐγρηγο | ρὸς ἔσται καὶ οὐκ ἐγρηγορὸς | καὶ ὑπνῶττον καὶ οὐχ’ ὑ | πνῶττον:–
Somn. Vig. 2, 455a 12

ταύτη καθεῦδον αἰσθήσεται

κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον
Somn. Vig. 2, 455a 12

τοῦτο δ’ ἀδύνατον

Τὸ, τ | ἀντικείμενα κατὰ ταυ | τὸν συμβαίνειν:–
Somn. Vig. 2, 455a 18

καὶ δύναται κρίνειν

Somn. Vig. 2, 455a 20–22

μία αἴσθησις … ἑκάστου ἕτερον

μία ἡ αἴσθησις, καὶ τὸ κύριον | αἰσθητήριον, ἕν. τὸ δ’ εἶναι αἰ | σθήσει, ἕτερον.
Somn. Vig. 2, 455a 21–22

τὸ δὲ εἶναι αἰσθήσει τοῦ γένους ἑκάστου ἕτερον

Μία ἐστὶν ἡ αἰσθητικὴ δύναμις | τῆς ψυχῆς· ἐνέργεια διὰ συγ | κρητικὴν τῶν αἰσθητῶν, | κατὰ μὲν τοῦτον τὸν λόγον | διαφέρει ὄψις ἀκοῆς· καθ | περ κατὰ τὸ, οὐσία ἔμψυχος αἰσ | θητικὸν ἀδιάφορος ἐστὶν ἄνος | ἵππου· διενηνόχατο | δὲ, ἀλλήλων· ὅτι το μὲν, λο | γικὸν τὸ δ’ ἄλογον οὕτω δ | ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως, τὸ μὲν, κα | θ’ ὑποκειμένου ῆ τῶ γένει· | γένος γάρ τι καὶ τὸ ὑποκεί | μενον, μία αἴσθησις ἐστί· τῶ | δὲ λόγω πλείους· ἐπεὶ | καὶ τὰ γένη ἤτοι τὰ ὑπο | κείμενα, ἑκάστη, αἰσθήσει πολ | λά· εἴπερ ἄλλα μὲν, τὰ | χρώματα· ἄλλοι δὲ, οἱ ψo | φοι καὶ οἱ χυμοί ἕτεροι· | τὸ δὲ εἶναι αἰσθήσει, τοῦ γένους ἑκάστου ἕτερον τουτέστι τὸ δὲ εἶναι ἤτοι ὁ λόγος ἑκάστης αἰσθήσεως ἕτερος, ἐπεὶ, καὶ | ὁ λόγος ἑκάστου γένους τῶν αἰσθητῶν ἕτερος :–
Somn. Vig. 2, 455a 22–23

τοῦτο δ’ ἅμα τῶ ἁπτικῷ μάλισθ’ ὑπάρχει

Ἡ κοινὴ αἴσθησις ἐξ ἧς αἱ | ἄλλαι σχίζονται, ἅμα | τῶ ἁπτικῶ ἐστιν:–
Somn. Vig. 2, 455a 22–23

τοῦτο δ’ ἅμα τῶ ἁπτικῷ μάλισθ’ ὑπάρχει

ἤτοι ἡ κοινὴ αἴσθησις τῆ ἁφῆ μάλιστα ἕπεται· αὕτη γὰρ κοινὴ πᾶσι·
Somn. Vig. 2, 455a 25–26

φανερὸν τοίνυν ὅτι τούτου ἐστι πάθος ἡ ἐγρήγορσις καὶ ὁ ὕπνος

ὡς τοῦ ἁπτικοῦ, ἔστι πάθος ὁ ὕπνος καὶ ἡ | ἐγρήγορσις· ἐπεὶ δὲ πάντα | μὲν ὑπνοῖ. πάντα δὲ ἔχει τὴν ἁφὴν | οὐ μέντοι τὰς ἄλλας αἰσθήσεις.
Somn. Vig. 2, 455a 27–29

εἰ γὰρ τῷ πάσας τι πεπονθέναι τὰς αἰσθήσεις ἐγίνετο τὸ καθεύδειν

Εἰ γὰρ τῶ, πάσας τί πε | πονθέναι τὰς αἰσθήσεις | ἐγένετο τὸ καθεύδειν | ἤτοι τὸ ὑπνώττειν, ἄ | τοπον ἐστὶν φησὶν εἰσὶ δὲ, ταῦτα | λεγόμενα κατασκευαστικὰ | τοῦ, ὅτι ὁ ὕπνος οὐκ ἔστιν πά | θος πασῶν τῶν αἰσθήσεων | ἀλλὰ μόνης τῆς ἁφῆς· κατα | σκευάζει δὲ, ταῦτα ἐκ τοῦ | ἐναντίου οὕτως· | εἰ μὴ ἔστιν ἀνάγ | κη ἅμα πάσας ἐνεργεῖν τὰς | αἰσθήσεις, οὐδὲ ἅμα πᾶσαι | ἀκινητίσουσιν. ἀλλὰ | μὴν ἅμα πάσας ἐνεργεῖν, | οὐκ ἔστιν ἀνάγκη· οὐκ ἄρα πᾶ | σαι ἅμα ἀκινητίσουσιν. ὅ | τι δὲ, οὐκ ἀνάγκη ἅμα πά | σας ἐνεργεῖν, δῆλον· οὐδεμία | γὰρ, ἀνάγκη τῶ ὁρῶντι ἕπε | σθαι καὶ τὸ ἀκούειν · εἰ | οὖν οὐχ’ ἅμα πᾶσαι ἐνερ | γοῦσιν, εὔλογον ἐστὶν μὴ δὲ | ἅμα πάσας ἀκινητίζειν· | οὐκ ἄρα ἐστὶν ὁ ὕπνος πά | θος πασῶν τῶν αἰσθήσεων· ἀλ | λὰ τῆς ἁφῆς ὡς εἴρηται | μόνης αὐτῆς γὰρ, μόνης | παθούσης γίνεται ὁ ὕπνος:–
Somn. Vig. 2, 455b 5–6

ἀδυναμία γὰρ αἰσθήσεως ἡ λειποψυχία

ἡ λειποψυχία, ἀδυναμία | αἰσθήσεων.
Somn. Vig. 2, 455b 7

οἱ τὰς ἐν τῷ αὐχένι φλέβας καταλαμβανόμενοι

σημείωσαι περὶ τῶν ἐν τῶ αὐχένι φλεβῶν.
Somn. Vig. 2, 455b 10

ἐν τῶ πρώτω ὧ αἰσθάνεται πάντων

ἤτοι ἀλλ’ ἐν τῶ πρώτω αἰσθητερίω καὶ τῆ | πρώτη αἰσθήσει, δηλονότι τῆ ἁπτικῆ.
Somn. Vig. 2, 455b 14 sqq.

ἐπεὶ δὲ τρόποι κτλ.

τρόποι αἰτίας, δες´·
Somn. Vig. 2, 455b 15

ἡ ἀρχὴ

Somn. Vig. 455b 16

τὸν λόγον

τὸ εἰδικὸν
Somn. Vig. 2, 455b 16 sqq.

πρῶτον μὲν κτλ.

τί αἴτιον τοῦ ὕπνου, ὡς τὸ οὗ | ἔνεκα·
Somn. Vig. 2, 455b 22–26

ἡ δ’ ἐγρήγορσις … ὑπάρχειν τὸν ὕπνον

ἐγρήγορσις ἐστι τὸ τέλος | καὶ τὸ οὗ ἕνεκα · εἰ καὶ τὸ ἀνα | παύεσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ ὠφέ | λιμον καὶ σκοπεῖ καὶ τοῦτο ἡ φύσις προ | ηγουμένως γὰρ τὴν ἐγρήγορσιν σκοπεῖ.
Somn. Vig. 2, 455b 26–27

ὅτι εἰ ζῶον ἔσται τὸ ἔχον τὴν αὐτοῦ φύσιν

Τὸ καθὸ ἐστὶ τοῦτο ὃ λέγεται· | ἐστὶ δὲ, ζῶον καθὸ ἐστὶν αἰσθητι | κὸν· ἐστὶν γὰρ ζῶον ἔμψυχος οὐσία αἰσ | | θητικὴ· δεῖ οὖν, εἰ τὴν ἑαυτοῦ μέλλει | φύσιν τέλος ἔχειν καὶ εἶναι τοῦτο ὃ λέγεται | ἐνεργεῖν κατὰ τὴν αἴσθησιν ἤτοι αἰσ | θάνεσθαι· πᾶσα γὰρ, φύσις | τέλος ἔχει τινὰ ἐνεργεία σύμφυτον· | ἀνάγκη οὖν τὸ ζῶον ἐγρη | γορέναι· ἐν τούτω γάρ ἐστι | τὸ τέλειον· ἵνα αὐτὸ ἐν | τῶ ἐνεργεῖν κατὰ τὴν αἴσθησιν· | τοῦτο δὲ, ἐπεὶ οὐκ ἀεὶ δύναται | ποιεῖν μεθ’ ἡδονῆς, ἀναπαύσεως | ἄρα δεῖται τὸ ζῶον· αὕτη δ | γίνεται διὰ τοῦ ὕπνου· μεταφο | ρικῶς γὰρ, ὁ ὕπνος ἀνάπαυσις | λέγεται· ἐρωτώμενοι γὰρ | πολλάκις περὶ τοῦ δεῖνος τί | ποιεῖ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ὅτι ὑπνώτ | τει, μεταφέροντες λέγομεν| ὅτι ἀναπαύεται :–
Somn. Vig. 2, 455b 28–31

ἔτι δὲ ποίας … λεκτέον

περὶ τοῦ ποιητικοῦ αἰ | τίου τοῦ ὕπνου·
Somn. Vig. 2, 456a 3

ὁ μέσος κεφαλῆς καὶ τῆς κάτω κοιλίας

ὅς ἔστι ἡ καρδία.
Somn. Vig. 2, 456a 10

ῥηθήσεται δὲ περὶ αὐτῆς

τῆς ἀρχῆς·
Somn. Vig. 2, 456a 18–20

διὸ καὶ βομβοῦντα ... τῶν ὁλοπτέρων

οἶμαι ὅτι το τοιοῦτον ῥητὸν συνεχές ἐστι τῶ καὶ τὸ ἀναπνεῖν τὲ καὶ τῶ ὑγρῶ καταψύχεσθαι· πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἐν τοὐτω τῶ μορίω θερμοῦ, ἡ φύσις πεπόρεκεν· ἤ κάλλιόν ἐστι τοῖς παροῦσιν συντάττειν:–
Somn. Vig. 2, 456a 21

ἢ οἰκείας ἢ ἀλλοτρίας

| τὸν? ὅταν κινῆται τὸ ζῶον φεῦγον ἢ, διῶκον διὰ τὸ φοβερὸν ἢ, τὸ προσηνὲς· καὶ ἢ, τὸ λυπηρὸν, ἢ τὸ ἡδύ:–
Somn. Vig. 2, 456a 27–29

δίοτι δὲ … ἐν τοῖς Προβληματικοῖς εἴρηται

διὰ τί τὰ μὲν ἐνύπνια μνημο|νεύουσιν, τὰ δ’ ἐγρηγορικά, οὔ,| εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασι.
Somn. Vig. 3, 456a 31

πόθεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πάθους γίνεται

Πάθος γὰρ, ἐκάλεσε | τὴν ἀναισθησίαν· ἤτοι | τὴν ἀργίαν τῶν αἰσ | θήσεων:–
Somn. Vig. 3, 456a 32 sqq.

φανερὸν δὲ κτλ.

περὶ τῆς ποιητικῆς ἀρχῆς
Somn. Vig. 3, 456a 32–34

φανερὸν δ’ ὅτι ἐπεὶ ἀναγκαῖον τῷ ζῴῳ, ὅταν αἴσθησιν ἔχῃ, τότε πρῶτον τροφήν τε λαμβάνειν καὶ αὔξησιν

Ὅταν γὰρ εἰς φῶς ἐκ τῆς | μήτρας προελθόν τότε πρ | τως τὴν αἰσθητικὴν ψυχὴν λαμ | βάνει· καὶ τρέφεται ὡς ζῶον | καὶ αὔξει· ὅταν δὲ, ἐπεὶ | ἐγκυμονῆται ἔμβρυον ὄν, | οὐ ζῶον ὡς μέρος τὲ ἐστὶ το | γεννῶντος ζώου, καὶ | τρέφεται οὐχ’ ὡς ζῶον ἀλλ’ ὡς | μέρος ζώου· ἐπεὶ δὲ καὶ | ἀναίσθητον ἔτι ἐστίν, οὐχ’ ἧ μ | ρος ζώου αἰσθητικὸν τρέφεται, | ἀλλ’ ὡς ἀναίσθητον | καθάπερ δὴ καὶ τὰ φυτ | ἀναίσθητα ὄντα τρέφεται. διὰ τοῦτο οὖν εἴρηκεν ὅτι ἀναγκαῖον τῶ ζώω ὅταν αἴσθησιν· ἔχη, τότε πρῶτον τροφὴν λαμ | βάνειν καὶ αὔξη ἴσον λέγων τὸ, ὅτι ὅταν αἴσθησιν λάβοι τότε ὡς ζῶον τρέφεται πρῶτον καὶ λαμβάνει αὔξη:–
Somn. Vig. 3, 456a 33

αἴσθησιν

ἤτοι ὅταν ἐνεργεία αἰσθητικὸν εἴη· ἔστι δὲ τοιοῦτον, ὅταν ἐκπέση τῆς μρς· ἔνδοθεν γὰρ ὂν, ὡς μέρος τ μρι τρεφεται. καὶ ὡς αὐτῆς τί ὂν· ἀλλ᾿οὐχ᾿ὡς ζῶον:
Somn. Vig. 3, 456a 33

λαμβάνειν

ἢ ζῶον δηλονότι
Somn. Vig. 3, 456b 3

εἰς τοὺς δεικτικοὺς τρόπους

ἤτοι εἰς κοιλίαν καὶ τὰ ἔντερα
Somn. Vig. 3, 456b 13

καταδαρθεῖν

ἤτοι κοιμηθῆναι
Somn. Vig. 3, 456b 24–30

σημεῖον δὲ τούτων … αἶραι

τίνα ὑπνωτικά, ποτὰ καὶ | βρωτά.
Somn. Vig. 3, 456b 28–30

τὸν αὐτὸν λόγον ὑποληπτέον εἶναι πάντων

ὅτι οὐκ ἔστιν ὕπνος
Somn. Vig. 3, 456b 34–35

ἔτι δ’ ἐκ κόπων ἐνίων· ὁ μὲν γὰρ κόπος συντηκτικόν

καὶ ὁ κόπος, ποιεῖ ὕπνον. διὰ | σύντηξιν. καὶ νόσοι
Somn. Vig. 3, 456b 34–35

ὁ μὲν γὰρ κόπος συντηκτικόν

τῶν ἐν τη κοιλία δήλαδη ὑγρο | τήτων· ἄλλο γὰρ τοῦτο σύντηγμα | καὶ ἄλλο τὸ ἐν τῶ περὶ ζώων γενέσεως | λεγόμενον:
Somn. Vig. 3, 457a 4

τὰ γὰρ παιδία καθεύδει σφόδρα

καὶ τὰ παιδία καθεύδει σφόδρα | καὶ ἐπιληπτικὰ γίνεται·
Somn. Vig. 3, 457a 8

ἐπιληπτικὰ γίνεται

ὑπνώδη λίαν
Somn. Vig. 3, 457a 9–10

διὸ καὶ … καθεύδουσιν

ἡ ὑπόληψις συμβαίνει καθεύδουσι
Somn. Vig. 3, 457a 13

τὸν πόρον

ἤτοι τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν
Somn. Vig. 3, 457a 14–15

οὐδὲ ταῖς τίτθαις· διαφέρει γὰρ ἴσως οὐδὲν αὐτὰ πίνειν, ἢ τὰς τίτθας

οὔτε τὰ παιδία οὔτε τὰς τίτθας | ποτέον οἶνον.
Somn. Vig. 3, 457a 18–19

ὥστε … αὐχένα

τὰ παιδία, οὐ στρέφουσι τὸν αὐχένα, ε´ μηνῶν.
Somn. Vig. 3, 457a 25–33

οἱ δὲ φλεβώδεις περίττωμα

τίνες οὐχ ὑπνωτικοί.
Somn. Vig. 3, 457a 27

οὐδ’ οἱ μελαγχολικοί

Οἱ μελαγχολικοὶ οὐ | κ εἰσὶν ὑπνώδεις. διὰ | τὸ, ψυχρὸν ὄντα τὸν τοιοῦ | τον χυμὸν καὶ γαιώδη μὴ | γίνεσθαι ἀναθυμία | σιν περὶ τὸν ἄνω τόπον | ἤτοι τὸν ἐγκέφαλον ἵν’ ἐκεῖ | καταρευσάσης τῆς ἀναθυμιά | σεως, περὶ τὴν ἀρχὴν ἤτοι τὴν καρ | δίαν ὅπου καὶ τὸ ζῶον | ἐνίδρυται καὶ ἡ πρωτη αἴσ | θησις, ὅ ὕπνος γένηται· εἰ | δὲ, οἱ τοιοῦτοι καὶ βρω| τικοὶ ἤτοι φάγοι· διὰ τε | μὴ δύνασθαι τὸν τοιοῦτον χυ | μὸν ὑπὸ τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ | κατεργάζεσθαι· ἐμποδίζει | γὰρ, τὴν πέψιν, ἡ τοῦ σώμα | τος ψυχρότης · τοιούτου χυμοῦ | πλήρους ὄντος· μὴ τρεφόμενα δὲ, τὰ μόρια, ὡς | ἀεὶ, τὴν τῆς ἐνδείας πλήρωσιν | καὶ δια τοῦτο ἀεὶ ἐσθίειν | μελαγχολικοὶ ἐφύεντο | καὶ ἔοικε τὰ σώματα αὐτῶν, ξύλοις | ἐν ἀνίκμω χώρα οὖσιν :–
Somn. Vig. 3, 457a 29

βρωτικοί

ἐπιθυμοῦντες βρώσεως, ἢ ξηροὶ
Somn. Vig. 3, 457a 33–457b 6

ὥστε … τὰ εἴσω

τί ὕπνος. | τὸ ἑξῆς τοῦ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἐστὶ | τὸ· ὅθεν δ’ ἐκλείπει καταψύχεται. | τὸ δέ· διὸ πολλὴ ἡ κίνησις τοῦ ὑπνοῦντος, | διὰ μέσου παρέρριπται. δελοῦν | τὸ τοῦ νοῦντος ἤτοι ἀναγινώσκοντος | καὶ τι μελετῶντος, πολλὴν γίνεσθαι | τὴν κίνησιν· ἀπεπτούσης τῆς τροφῆς ἐν | τῆ τῆς διανοίας ἀσχολία περὶ τὴν ἀνάγνωσιν | καὶ διὰ τοῦτο ἀτμίδος κατιούσης παχείας, | γίνεσθαι τὸν ὕπνον.
Somn. Vig. 3, 457b 7–10

ἀπορήσειεν ἄν ... θερμὰ

ἀπορία.
Somn. Vig. 3, 457b 7

ὅτι

Somn. Vig. 3, 457b 9–14

ἔστι δ’ οὐκ … ἀναθυμιάσεως

λύσις α´
Somn. Vig. 3, 457b 14–17

ἢ ὥσπερ … ὑποχωρεῖν

β´.
Somn. Vig. 3, 457b 17–26

ἔστι δὲ … φαντασίαν

γ´.
Somn. Vig. 3, 457b 25

ἔκνοιαν

ἤτοι ἡμιτελῆ ἀναισθησίαν.
Somn. Vig. 3, 457b 25–26

ἔκνοιαν ποιεῖ

κατάσχεσιν τῶν αἰσθήσεων
Somn. Vig. 3, 457b 26 sqq.

ἢ αἱ μὲν νῦν λεγόμεναι λύσεις κτλ.