Inhalt

 • (ff. 112V) Porphyrios, Isagoge (CAG IV 1). Mit einigen Interlinearglossen, Marginalnotizen und –schemata.
 • (ff. 1358V) Ammonios, In Porphyrii Isagogen comm. (CAG IV 3). Mit einigen Marginalscholien und –schemata.
 • (ff. 5960V) Anonymus, Kurze Einleitung zu Porphyrios Isagoge, inc. δεῖ εἰδέναι ὅτι πρὸ πάσης τέχνης καὶ ἐπιστήμης δ̅ εἰσί τινα ζητούμενα (vgl. CAG IV 3, S. XIII: Esc. Ω. IV. 14), des. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν ε̅ λογικῶν φωνῶν τοῖς σοφοῖς λέλεκται (= z. B. Laur. 71, 11, ff. 78).
 • (ff. 6176) Int. Mit Marginalscholien und Interlinearien.
 • (f. 76V) Schema der Verwandtschaftsgrade: ἡ τάξις τῶν βαθμῶν τῆς συγγενείας τῶν ἀνιόντων κατιόντων τε καὶ ἐκ πλαγίου.
 • (ff. 77117V) Michael Psellos, Int. Paraphr. (ed. Aldus, in: Ammonii Hermei commentaria in librum Peri hermenias etc., Venedig 1503, f. Μ–Ο VI). Lücke: O Vv, Zeile 3 καταφάσει […] O VI, Zeile 1 ξαζούση (= Verlust eines Bl. zwischen f. 116 und f. 117).
 • (ff. 118137) Cat., des. 15, 15 b 31–33 ἴσως δ᾿ ἂν καὶ ἄλλοι τρόποι, οἱ δὲ εἰωθότες ἐρρέθησαν. Danach: περὶ λόγου ἀποφαντικοῦ κατηγορικῶς ἁπλῶς καὶ περὶ τῆς πρώτης θέσεως τῶν κατὰ τὴν δευτέραν σύνθεσιν ἁπλῶν φωνῶν τῆς κατὰ τὸ κατηγορικὸν εἶδος τοῦ ἀποφαντικοῦ λόγου γινομένης (vgl. Waitz, ed. Organon I, S. 122, Apparat zur Stelle und z. B. oben Laur. 71, 11), besonders anfangs mit Interlinearien, Marginalscholien und -schemata.
 • (ff. 137V182) Ammonios, In Cat. comm. (CAG IV 4), des. τὸ τετράγωνον τοῦτο (vgl. Apparat zu S. 106, 1–7). Mit einigen Scholien.
 • (ff. 182V186V) Anonymus, Zu den Kategorien, inc. καιρός ἐστι λοιπὸν καὶ περὶ τῶν λεγομένων ι̅ κατηγοριῶν εἰπεῖν αἵτινες δέκα εἰσὶ φωναί, des. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἐνταῦθα παῦσαι τὸν λόγον ἔκρινα (vgl. z. B. oben Laur. 71, 11).
 • (ff. 186V187V) Anonymus, Περὶ τοῦ περὶ ἑρμηνείας, inc. μετὰ γοῦν τὰς τοιαύτας δέκα κατηγορίας τὸ λεγόμενον περὶ ἑρμηνείας τέτακται, des. mut. οὐδ᾿ ἐν ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις ταῖς τοιαύτας χρ …σ.
 • Leer


  f. 80V (ohne Textausfall).

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • Westliches Papier ohne Wz.

Format

226 × 166 mm

Folienzahl

ff. III, 187, III'

Foliierung

Die Bandini–Foliierung oben rechts bleibt gegenüber der modernen unten rechts ab f. 59 um 2 Ziffern zurück.

Lagen

7 × 8 (56), 1 × 4 (60), 6 × 8 (108), 1 × 8 (116), 1 × 1 (117), 7 × 8 (173), 1 × 10 (183), 1 × 4 (187).

Lagensignierung

1) mit lateinischen Buchstaben und Bifolienzählung auf dem ersten Recto oben Mitte von jüngerer Hand (nur noch selten erhalten): a1 (f. 1) – y4 (f. 169)

2) mit westlichen Ziffern auf dem ersten Recto oben rechts von jüngerer Hand (nicht immer erhalten): 1 (f. 1)–23 (f. 174).

Anzahl der Linien

Lin. 23–34

Liniierung

Einfacher Schriftrahmen.

Kopist

f. 58V eine Subskription in drei Zwölfsilbern:

+εἴληφε τέρμα βίβλος ἥδε τοῦ φίλου (φίλου in ras. a pr. m.)/ χειρὶ κυριακ(οῦ) τε τοῦ πρασιάνου,/ καλλιπολ(ί)του δ᾿ ἀμαθεστάτου νέου.

+ἔτ(ους) ͵ϛ ψ ϟ θ+ (d. h. Weltjahr 6799 = J. 1290/91).

Von der Hand des Kopisten Kyriakos Prasianos aus Kallipolis (Gallipoli) im Gebiet von Hydruntum (Terra d’Otranto) stammen auf jeden Fall die ff. 1358V und die meisten der Scholien zu Int.

Die Hs. insgesamt gliedert sich vom Duktus her nach dem ersten äußeren Eindruck (vgl. Schriftdichte usw.) in folgende auch inhaltlich abgeschlossene Teile: a) ff. 112V, b) ff. 1358V, c) ff. 5960V, d) ff. 61117V, e) ff. 118137, f) ff. 137V187V. Von diesen gehören mit ziemlicher Sicherheit a) und b) = A (Kyriakos) (vgl. auch Turyn, S. 72) sowie e) und f) = B jeweils ein und derselben Hand. Daß auch A und B letzten Endes identisch sein könnten, ist nicht auszuschließen; auch c) und d) weisen eine gewisse Verwandtschaft auf, und d) seinerseits ist wiederum nicht allzu weit im Duktus von B und insbesondere A entfernt. Es handelt sich jedenfalls überall um einen typisch italogriechischen Duktus (Terra d’Otranto) mit der ihm bisweilen eigenen Variationsbreite. Eine verläßliche Abgrenzung von verschiedenen Händen scheint – abgesehen von einer besonderen Eigenart von c) – nicht möglich (vgl. Turyn, S. 72: „written perhaps by several scribes‟).

Zum Familiennamen des Schreibers A, zu Gallipoli als Kulturzentrum, zu den paläographischen Charakteristika und zu Illuminationsbesonderheiten der Hs. hat Turyn, S. 72–73 alles Wesentliche (mit Literaturhinweisen) gesagt. Mit Zierwerk und Initialen oft in Gelb und (oder) Rot; öfters gelbe Überstreichungen wichtiger Überschriften, Lemmata etc. (z. B. auch Subskription), bisweilen gelbe und auch rote Farbkleckse in einzelnen Buchstabenrundungen im Text; all dies ist charakteristisch für Mss. italo–griechischer Provenienz (vgl. auch Turyn).

Einband

Der übliche Einband der Medici–Bibliothek; restauriert (1968).

Erhaltungszustand

Die äußeren Folien der Hs. sind an den Rändern durch Gegenkleben von Papierstreifen restauriert; die 2. Lagensignierung oben rechts ist jünger als diese Restaurierung.

Geschichte

Datierung

J. 1290/91

Provenienz

Vgl. Rubrik Kopisten.

f. III oben links: Nro. 113, darunter von derselben Hand ein lateinischer Pinax.

f. 60V drei lateinische Zeilen von einer älteren Hand, inc. Vir nobilis et carissimus frater post salu(tis) …

Reproduktionen und Digitalisate

 • Laur. 71, 35 (Vollständiges Digitalisat der Biblioteca Laurenziana)

Bibliographie

Kat.

 • A. M. Bandini, III, Sp. 23–24.

Kod.

 • P. Batiffol, L’Abbaye de Rossano, Paris 1891, S. 95, 163.
 • V.–G., S. 238.
 • A. Vaccari, La Grecia nell’Italia meridionale, in: Orientalia Christiana, III 3, Num. 13, 1925, S. 311.
 • R. Devreesse, Mss. grecs de l’Italie méridionale, S. 51.
 • A. Pertusi, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio, Venedig–Rom 1964, S. 490.
 • A. Pertusi, Aspetti organizzativi e culturali dell’ambiente monacale greco dell’Italia meridionale, in: L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto–6 settembre 1962 (Pubbl. dell Univ. Cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie III. Varia 4. Miscellanea del Centro di Studi Medioevali 4), Mailand 1965, S. 423.
 • A. Pertusi, Leonzio Pilato e la tradizione di cultura italo–greco, in: Byzantino–Sicula. Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Quaderni 2 (Palermo 1966), S. 66–84, dort S. 78.
 • N. G. Wilson, The Libraries of the Byzantine World, in: GRBS 8, 1967, S. 53–80, dort S. 76.
 • D. Harlfinger, Textgeschichte Lin., S. 60 Anm. 1.
 • A. Turyn, Dated Greek Mss. I, 1972, S. 71–73, XIX.
 • D. Arnesano, La minuscola barocca: scritture e libri in Terra d’Otranto nei secoli XIII e XIV. Galatina (Lecce), 2008, S. 90 (Nr. 58, mit Literatur), S. 125 (Kopist Anonimo di Aristoteles A, von dem auch die Ioannes Italos-Handschriften Vat. gr. 316 und Marc. 265 stammen).

Text.

 • Th. Waitz, ed. Organon, I, 1844, S. 7 (benutzt: Sigel g).
 • Ammonios in Cat.

  • ed. A. Busse, 1895 (CAG IV 4), S. XVIII–XIX (vgl. unten S. 249).

Faks.

 • A. Turyn, Dated Greek Mss. II, Taf. 53 (= f. 44 ) , 230a (= f. 58V: Subskription) .

Quelle

 • Aristoteles Graecus, S. 234–237 (Harlfinger, Autopsie August 1970).