Inhalt

 • (ff. 95129) Ἐκλογὴ ἐκ τοῦ κατὰ Ἑλλήνων βιβλίου τοῦ φιλοσόφου Θωμᾶ τοῦ Λατίνου ᾧ ἀντιλέγει ὁ ἁγιώτατος Θεσσαλονίκης ἐν τοῖς ὑπὲρ (sic) Λατίνων κὺρ Νεῖλος ὁ Καβάσ(ι)λ(ας) θαυμασίως κτλ., inc. ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου (= Auszüge aus Thomas von Aquin, Summa contra gentiles).
 • (f. 129V) Ἀριστοτέλους ὅροι. ἀρετῶν καὶ κακιῶν, inc. ἀρετή ἐστιν ἕξις προαιρετικὴ ἐν μεσότητι οὖσα. Am Rand weitere Definitionen.
 • (ff. 130132) Georgios Gemistos Plethon, De virtutibus (PG 160, Sp. 865–880).
 • (ff. 132V133) Virt.
 • (f. 133V) Zwei kurze Textauszüge: 1. Theodoros Graptos, Κατὰ εἰκονομάχων, inc. ἐπείπερ ἕτερον οὐσίαν καὶ ἄλλο ἐνέργειαν, des. ἵνα μὴ σύνθετον τὸ ὑπὲρ πᾶσαν ἁπλότητα νοοῖτο. 2. Maximos Homologetes, inc. αὐτὸς κατ' οὐσίαν νόησίς ἐστιν ὁ θεός, des. καὶ ἁπλῶς ἐνέργεια δὲ πάντως ἡ νόησις.
 • (ff. 135180V) Τοῦ αὐτοῦ φιλοσόφου Θωμᾶ τοῦ Λατίνου ὅσον ἀποσημείωσις τοῦ πρώτου τῆς θεολογικῆς αὐτοῦ πραγματείας, inc. οὐ τῶν τελειοτέρων δεῖ μόνον φροντίζειν, des. mutile τὸ μὲν γὰρ ἀρξάμενον οὐκ ἔστιν ἐν τῷ ἰδίῳ τέλει, τὸ δὲ παυσάμενον [... (Auszüge aus Thomas von Aquin, Summa Theologica I). Am Rand einige Scholien (vom Kopisten) mit Parallelen aus griechischen und lateinischen Vätern.
 • Leer


  ff. 134RV, 181183V.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • ff. 95134: Amboß, fast identisch Br. 5955 (Augsburg 1418), = Wz. im Buc. 1014, ff. 28, 63–79
 • ff. 135142: Bogen, ähnlich Br. 792 (Palermo 1406, mit Varianten vorwiegend Italien 1407–1429) und Br. 793 (Palermo 1424, mit Varianten 1417–1427), = Ha. arc 22 (belegt für 1429), = Wz. im Buc. 1014, ff. 4–27, 29, 33, 37–60.
 • ff. 143–162, 163/172, 164/171, 165/170: Amboß, ähnlich Br. 5953 (Venedig 1416–1426, mit Variante Harlem 1417).
 • ff. 166–169, 173–180: Schere, ähnlich Br. 3661 (Venedig 1438, mit Variante 1432) und Br. 3663 (Prag 1445, mit Varianten 1429–1453, fast identisch Ha., ciseaux 21 (belegt für 1432), = Wz. im Buc. 1014, ff. 1–2.

Format

280 × 217 mm

Folienzahl

ff. 89 (= Teil II, ff. 95–183; s. Rubrik Entstehung)

Foliierung

Neben der neueren gestempelten Foliierung gibt es eine ältere Bleistift-Paginierung von 1–365 (= ff. 1–183).

Lagen

6 × 8 (95–142), 3 × 10 (172), 1 × 8 (180).

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden vom Kopisten auf dem 1. Recto unten links und auf dem letzten Verso unten rechts von α (f. 95) – ε (f. 127).

Anzahl der Linien

Lin. 34 (Aristoteles), sonst meist 40

Kopist

Identisch mit dem Schreiber von Buc. 1014, ff. 3r–27r, 29r–58v. Titel, Zierleisten und Initialen blaßrot.

Einband

Braunes Leder auf Pappe, erhabene Bünde. Auf beiden Deckeln ringsum Zahnleiste und in der Mitte ein kleiner Stempel mit einem Pflanzenmotiv. Auf dem Vorderdeckel ein Namenszug, mit Tinte geschrieben, von dem nur die ersten Buchstaben zu entziffern sind: Πορ...

Geschichte

Datierung

15. Jh. 2. Viertel (außer ff. 181–183: junges Papier)

Entstehung

Die Handschrift besteht aus zwei heterogenen Teilen. Teil I (ff. 1–94) stammt aus dem 17. Jh. und enthält Maximos Planudes, Übersetzung von Boethius, De consolatione philosophiae.

Ein Teil unseres Manuskriptes bildete ursprünglich mit Teilen des Buc. 1014 eine Einheit. Die Beiden Handschriften wurden dann unmittelbar nach Beendigung ihrer Herstellung umgeordnet. Das geht aus folgenden Indizien hervor: Im Buc. 1014 findet sich auf f. 28v von der Hand des Kopisten, der f. 28rv geschrieben hat (nach Auskunft von D. Harlfinger höchstwahrscheinlich Georgios Scholarios), folgende Eintragung: ζή[τει ...] πρὸ νη φύλλων μετὰ τὴν τοῦ Θωμᾶ πραγματείαν τὸ ἐφεξῆς ταύτης τῆς ὑποθέσεως εν ... σημεῖον ☿ (Planetensymbol Merkur). Buc. 1014 in seiner jetzigen Gestalt enthält aber keine Pragmatie des Thomas, und das f. 28v angegebene Zeichen findet sich jetzt f. 29 oben, wo auch der Text an f. 28v anschließt. Vor der Metathese war demnach Buc. 1014 folgendermaßen angeordnet: ff. 29–79, 21–28 (nach der oben zitierten Eintragung befand sich die Fortsetzung des Textes von f. 28v 58 Blätter vor f. 28; dieser gesamte Manuskriptteil enthält Ioannes Chortasmenos, Σύνταγμα εἰς τὴν λογικὴν πραγματείαν Ἀριστοτέλους), davor eine Pragmatie des Thomas. Diese Pragmatie haben wir in Buc. 394, ff. 135r–180v zu sehen, von demselben Kopisten auf demselben Papier wie große Teile des Buc. 1014 geschrieben (vgl. oben die Rubriken Kopist und Wasserzeichen); denn sie wurde erst nachträglich an ff. 35r–134r des Buc. 394 angefügt, wie aus einer Eintragung des Kopisten im Buc. 394, f. 129r unten hervorgeht: μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τούτου τοῦ τετραδίου συνύφανται καὶ ἀπὸ τῶν ἑτέρων τοῦ σοφωτάτου τούτου ἀνδρὸς βιβλίων.

Buc. 394, ff. 95r–134 bildeten ursprünglich mit Buc. 1014, ff. 3–20 eine Einheit, wie aus den erhaltenen Kustoden hervorgeht: Buc. 1014, ff. 3–20 (Inhalt: Schriften des Ioannes Chortasmenos zur Rhetorik) tragen die Kustoden ϛ–η, Buc. 394, ff. 95r–134 aber α–ε; beide Manuskriptteile sind von demselben Kopisten geschrieben. Die ursprüngliche Verteilung läßt sich also wie folgt rekonstruieren: Ms. A: Buc. 394, ff. 135r–180v [...], Buc. 1014, ff. 29r–79v, 21–28v. Ms. B: Buc. 394, ff. 95r–134, Buc. 1014, ff. 3r–20v.

Die beiden Auszüge aus Thomas von Aquin (ff. 95r–129 aus der Summa contra gentiles, ff. 135–180v aus dem ersten Teil der Summa theologica) entsprechen ihrem thematischen Umfang nach den bekannten Exzerpten des Georgios Scholarios (Oeuvres complètes V, Paris 1931, S. 2–338 und 338–510), und auch das incipit f. 95r (ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου) stimmt mit dem der Scholarios-Schrift überein (Oeuvres complètes V, S. 2, 28). Es kann sich jedoch bei den Exzerpten unserer Handschrift nicht um diese Scholarios-Exzerpte handeln, da Scholarios sie, wie aus seinem Proöm (Oeuvres complètes V, S. 1–2) eindeutig hervorgeht, nach 1464 verfaßt hat. Unsere Handschrift ist jedoch, wie schon die Wasserzeichen zeigen, spätestens in den 30er Jahren des 15. Jh. geschrieben worden. Als terminus ante quem liegt das Jahr 1439 fest, denn Buc. 1014, ff. 59r–79r enthalten eine ganze Reihe von autographen Marginalien des Ioannes Chortasmenos; Chortasmenos aber ist vor 1439 gestorben. Das genannte Proöm, das Scholarios in seinem Autograph Par. 1273 den Auszügen aus Thomas vorangestellt hat, fehlt in unserem Manuskript; dafür befindet sich am Ende des Auszugs aus der Summa contra gentinles f. 129r ein Nachwort, das die Arbeitsweise des Autors begründet: τέλος τῆς ἐκλογῆς τῆς ἐκ τῶν τεσσάρων κατὰ Ἑλλήνων βιβλίων Θωμᾶ τοῦ Λατίνου. προθέμενοι ἐξαρχῆς ἐκλογὴν μόνον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ βιβλίου, ἠναγκάσθημεν ὑπὸ τοῦ εἱρμοῦ καὶ τῆς ἀκολουθίας τῶν λόγων, ὡς πάντα σχεδὸν κατ' ἐπιτομὴν ὡς ἐνῆν ἀποσημειῶσαι τὰ κεφάλαια τούτου. ἐπειδὴ γὰρ οὕτω συντέτακται τὸ βιβλίον, ὥστε πάντα τὰ ἐφεξῆς διὰ τῶν πρὸ αὐτῶν ἀποδείκνυσθαι, ἵνα μὴ τὴν συνέχειαν καὶ τὴν τάξιν διακόψωμεν, παρηκολουθήσαμεν πᾶσι τοῖς κεφαλαίοις ὡς δυνατὸν συνοπτικῶς. πλὴν προσεκτέον τοῖς ἀναγινώσκουσι· οὐ γὰρ εἰς πάντα ὁ ἀνὴρ συμφωνεῖ τῇ ὀρθῇ δόξῃ τῶν καθ' ἡμᾶς εὐσεβῶν δογμάτων, ἀλλ' ἔστιν οὗ καὶ διαφέρεται, οὐ λέγω μόνον ἐν 〈τῷ〉 τοῖς ὁμογενέσιν αὐτῷ συνηγορεῖ〈ν〉 περὶ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκπορείας, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ. ἐκεῖνα γὰρ οὐδὲ συντάξαι τοῖς ἐνταῦθα δεῖν εἶναι ᾠήθημεν, ἰδίᾳ προεκτεθέντα ὑπὸ τοῦ μακαριωτάτου Θεσσαλονίκης τοῦ Καβάσιλα καὶ θαυμασίως ἀνασκευασθέντα. ἐνταῦθα δὲ εὑρήσεις περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας διαφερόμενον πρὸς ἡμᾶς καὶ πάλιν οὐκ οἶδα εἴτε ἑκόντα εἴτε συνελαυνόμενον ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τῆς ἀληθείας ἡμῖν συμφερόμενον καὶ ἑαυτῷ περιπίπτοντα· καὶ ἄλλως δὲ περιεργότερον τοῦ δέοντος καὶ τολμηρότερον δοκεῖ μοι τῆς θεολογίας ἧφθαι. οὐ μὴν διαταῦτα καθόλου παροπτέος ἡμῖν ἔδοξεν ὁ ἀνήρ, ἀλλὰ διὰ τὰ ἐν αὐτῷ χρήσιμα καὶ σπουδαστέος, ὡς εἶναι τὴν πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν καὶ γυμνασίαν τῆς διανοίας καὶ ὠφελείας ἀφορμήν. εἰ γὰρ τοῦτο ἐπὶ τῶν ἔξω ποιεῖν οὐ παραιτούμεθα, σχολῇ γ' ἂν ἐπὶ τῶν τοιούτων. Es könnte sein, daß wir in unserem Manuskript Ausarbeitungen des jungen Scholarios (geboren 1405) vor uns haben, die er für seine späteren Exzerpte wieder benutzt hat.

Provenienz

Besitzernotiz f. 91r: και τόδε εμου του Γεωργίου του εκ Ζίτσης 1704; von derselben Hand f. 108v am Rand: Νεόφυτον ἔγραψε τοδε ὡς εἶδον εἰς ἅτερον ἀντίγραφον Σηραφὶμ Σαναιζα. f. 1 (Hand des 17.–18. Jh.) Notiz über den Kaufpreis der Handschrift: 250: ἤτοι γροσι(α): διακόσια πενήντα. In die Bibliothek der Akademie kam das Manuskript aus dem Sabas-Kloster (Stempel z.B. f.2: Biblioteka Kolegiului St. Sava) über die Bibliothek des Muzeul de Anticități, wie aus einem Aufkleber auf dem Spiegel hervorgeht.

Bibliographie

Kat.

 • C. Litzica, S. 277–278 Nr. 598.

Kod.

 • M. Cacouros, Le traité Pseudo-Aristotélicien de Virtutibus et Vitiis, R. Goulet (Hg.), Dictionnaire des philosophes antiques. Supplément, Paris 2003, S. 506–546 (524–525).

Text.

 • Zu ff. 95r–129: St. G. Papadopoulos, Ἑλληνικαὶ μεταφράσεις θωμιστικῶν ἔργων – Φιλοθωμισταὶ καὶ ἀντιθωμισταὶ ἐν Βυζαντίῳ. Diss. Athen 1967 (erwähnt als Hs. des 17. Jh. mit Scholarios-Exzerpten aus der Summa contra gentiles).

Quelle

 • Aristoteles Graecus, S. 87–89 (Reinsch, Autopsie September 1974).