Inhalt

 • (ff. 112V) (Johannes Pediasimos), Über die zwölf Arbeiten des Herakles (Τοὺς Ἡρακλείους ἀνδρικοὺς δέκα δύο ἐνθεῦθεν κτλ. Cod.) (ed. R. Wagner, in: Mythographi Graeci 1, Lpz. 1926, S. 249-259) Mit Technologie.
 • (ff. 1324V) Anonym. Κανόνες διάφοροι καὶ ἀναγκαῖοι τοῖς εἰσαγομένοις εἰς τὴν γραμματικὴν τέχνην [Grammatische Kanones] inc. Περὶ τομῆς καὶ ἀναποδισμοῦ στίχων, ἃ συμβαίνει πολλάκις ἐν τοῖς γραφομένοις. des. εὑρίσκονται γάρ, ὡς πολλάκις εἶπον, ἐν ταῖς περισπωμέναις συζυγίαις μέσοι παρακείμενοι ὡς τὸ δέδουπα.
 • (ff. 2528) (Manuel Moschopulos), Scholien zu Hesiod, Erga (Ἐκ τῶν εἰς τὰ ἔργα καὶ τὰς ἡμέρας Ἡσιόδου ἀποδοθέντων κανονισμάτων Cod.) (ed. Th. Gaisford, in: Poetae minores Graeci, Bd. 3, Oxford 1820, S. 34 ἀείδω–S. 335,8 χυτρῶν. Im Kodex nur Exz.).
 • (ff. 2835V) Johannes Pediasimos, Scholien zur pseudo-hesiodischen Aspis (Ἐκ τῶν τῆς ἀσπίδος λέξεων Ἡσιόδου τὰ ἀναγκαῖα Cod.) Zu v. 1-76. 128-367 (ed. Gaisford, a.a.O., S. 500-531, 11 αἷμα).
 • (ff. 4149) Anonym. Θεοκρίτου μερικὴ ἐξήγησις [Scholien zu Theokrit, Id. 1-12] (ed. C. Wendel, Lpz. 1914; des. mut. S. 251,7 ἠοῖ [ἀοῖ Cod.]).
 • (ff. 5077V) (Manuel Moschopulos), Technologie zu Homer, Ilias A–B 447 (Ὁμήρου Ἰλιάς Cod.) (ed. L. Bachmann, in: Scholia in Homeri Iliadem, Bd. 1, Lpz. 1835, S. 691–743,33 φθειρομένην. Im Kodex geht ein längeres Lemma ὦ θεά voraus, das bei Bachmann nicht gedruckt ist).
 • (ff. 7886) Anonym. Κανονίσματα Ὁμήρου [Technologie zu Homer, Ilias A] inc. Μῆνιν παρὰ τὸ μηνίω.
 • (ff. 8690) Anonym. Ῥήματα σημαντικὰ τοῦ πορεύομαι [Konjugation der Verba] inc. Τοῦ δὲ πορεύομαι τρία εἰσὶ σημαντικὰ ῥήματα εἴω κτλ.
 • Herodianus, Ailios
  (ff. 91109V) Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον [Partitiones] (ed. J.F. Boissonade, London 1819, S. 157-282).
  (ff. 111116V) Περὶ παραγωγῶν (-ωγέων Cod.) γενικῶν ἀπὸ διαλέκτων [De derivatione genitivorum secundum dialectos] (ed. J.A. Cramer, in: Anecdota Graeca, Bd. 3, Oxford 1836, S. 228-236; bis f. 114, Z. 12; des. καὶ τὸν αὐτὸν ἐπιδέχεται τόνον).
 • (ff. 116V118V) Anonym. Περὶ τοῦ τόνου [De accentu] (Herodian wird zitiert f. 117V, Z. 4 ff.= Herodianus, ed. A. Lentz, Bd. 1, Lpz. 1867, S. 423,11–424,6).
 • (ff. 118V135V) (Herodianus, Ailios), Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ῥήματος [Excerpta de verbo] (ed. J. La Roche, in: Progr. Akad. Gymnas. Wien 1862/63, S. 4-37; es fehlt [f. 131V] S. 30,23 καὶ–31,15 συναιρεῖται).
 • (ff. 136140) Anonym. Κανονίσματα διάφορα πάνυ ὠφέλμα (von ungelenker Hand darübergesetzt Τρύφωνος) [Technologie] inc. Τὸ αὐτὸν ἀντὶ ἑαυτὸν κατὰ συναίρεσιν. des. τὸ παθητικὸν ἀφέωμαι, τὸ τρίτον τῶν πληθυντικῶν ἀφέωνται.
 • (ff. 140141) Anonym. Περὶ τῶν παθῶν τῶν λέξεων [Über die πάθη] inc. Πάθη εἰσὶν ἐν ταῖς λέξεσι δέκα ὀκτώ: ἐννέα μὲν κατὰ προσθήκην, ἐννέα δὲ κατὰ ἔλλειψιν. des. ὁ προσχηματισμὸς ἀττικός, ἡ δὲ ἀποκοπὴ δωρικὴ καὶ ἀττική.
 • (ff. 141149) Anonym. Grammatische Kanones (ohne Titel Cod.) inc. Ἡμάρτοσαν κανόν(ιζε) ἁμαρτέω, ἁμαρτῶ, ὁ μέλλων ἁμαρτήσω.
 • (ff. 149156) Anonym. Κανονίσματα διάφορα ἐκλεγέντα ἀπὸ τοῦ Χοιροβόσκου [Kanones aus Choiroboskos] inc. Ἀπηνήνατο: ἔστιν ἐπίρρημα συγκαταθέσεως ναί, καὶ ἐξ αὐτοῦ ῥῆμα ναίνω. des. εἰ δὲ βαρύνεται τὸ ἀρσενικόν, προπαροξύνεται τὸ θηλυκὸν οἷον θῆλυς θήλεια, ἐλαχὺς ἐλάχεια, ἥμισυς ἡμίσεια καὶ τὰ τούτοις ὅμοια.
 • (ff. 156V167, 5. Z. v. u.) Maximos Planudes, Περὶ (τῆς τῶν ῥημάτων) συντάξεως [De syntaxi verborum] (Exz. ed. L. Bachmann, in: Anecdota Graeca 2, Lpz. 1828, S. 153 Anm.; vgl. C. Wendel, in: RE XX/2 [1950] 2209) inc. Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν κτλ. des. εἰσὶ δὲ ταῦτα πάντα καὶ ῥήματα προστακτικά.
 • (ff. 167175; 179V187) Anonym. Grammatische Beobachtungen und Glossen inc. Σῶς οὐχὶ σῶος, καὶ σῶν οὐχὶ σῶον.
 • (ff. 175176V) (Herodianos, Ailios), Philetairos (ohne Titel Cod.) (ed. A. Dain, Paris 1954; des. mut. S. 72, Nr. 312 ἀρτύματα [-ατι Cod.]).
 • (ff. 177177V) Anonym. Attizistische Glossen (ohne Titel Cod.) (ed. R. Reitzenstein, in: Geschichte der griechischen Etymologika, Lpz. 1897, S. 392-396).
 • (ff. 177V179V, Z. 15) Anonym. Exzerpte aus Phrynichos (vgl. Ch.A. Lobeck, Lpz. 1820) des. κακάβην, οὐ κάκαβον.
 • (ff. 187V188) Monatsnamen der Athener und Römer (ohne Titel Cod.) (vgl. H. Stephanus, Thes. Gr. ling., ed. Hase-Dindorf, Bd. 8, Paris 1865, Anhang, Sp. 361f.); ferner Suda θ 494 sowie Provinzen und Länder Asiens und Europas inc. Οἱ παλαιοὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν εἰς τμήματα τρία. des. καὶ μετ' αὐτὴν ἡ μεγάλη Γερμανία εἶτα Οὔγγροι.
 • (ff. 191191V) Herodianus, Ailios, Περὶ ἀκυρολογίας [De abusu verborum] (Boissonade III 262-266, 13f. οὐτᾶσθαι = Exz. aus Ammonios, Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων λέξεων, vgl. Schmid-Stählin, Geschichte d. griech. Lit., Bd. 2, 1924, S. 1081).
 • (ff. 192212) Ammonius, Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων λέξεων [De differentia adfinium vocabulorum] (ed. L.C. Vlackenaer, Lpz. 1822, des. mut. S. 143,15 διατρίψαι).
 • (ff. 213214V) Konstantinos Laskaris, Περὶ ἀντωνυμιῶν [De pronominibus] (ed. Sp. Blantes, in: Γραμματικὴ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, Venedig 1819, S. 393-400).
  (f. 215) Ὀνόματα ἑτερόκλιτα [Nomina heteroclita] (ed. Blantes, a.a.O., S. 20f.).
 • Herodianus
  (ff. 216219) Περὶ μακρῶν καὶ βραχειῶν συλλαβῶν [De longis brevibusque syllabis] (ed. G. Hermann, in: De emendanda ratione Graecae grammaticae, Lpz. 1801, S. 422-432, Regel 55 δρῦς).
  (ff. 219223) Περὶ διχρόνων [De vocalibus dichronis] (ed. K. Lehrs, in: Herodiani scripta tria ementatiora, Königsberg 1848, S. 341-375).
 • (ff. 225231) Anonym. Περὶ συζυγιῶν τῶν ῥημάτων [Konjugation der Verba] inc. Κλίσις χρονικὴ ἐν τοῖς ὁριστικοῖς ἐνεργητικοῖς κατὰ πάσας τὰς βαρυτόνους συζυγίας ἥδε. des. τὸ πνεῦμα τοῦ ἐνεστῶτος ἔχει οἷον ἵστημι, στήσω, ἕστηκα.
 • (ff. 231231V) Περὶ ἀντωνυμίας [De pronomine] inc. Πόσα εἴδη τῶν ἀντωνυμιῶν; πέντε: πρωτότυποι, κτηνικαί, δεικτικαί κτλ.
 • (ff. 232250V) Konstantinos Laskaris, Προοίμιον τοῦ περὶ ὀνόματος καὶ ῥήματος τρίτου βιβλίου [Grammatik, B. 3, Prooim. und die Kapitel περὶ ῥήματος] (ed. Sp. Blantes, Venedig 1819, S. 228-230. 337-392, 7. Z. v. u. ἁμαρτάνειν).
 • (ff. 251256) Maximos Planudes, Übersetzung des Boethius, Carmina Nr. 1-39 aus der Consolatio philosophiae (Περὶ τῶν εἰδῶν τοῦ μέτρου τῶν στίχων Cod.) Mit metrischen Scholien (ed. C.F. Weber, Darmstadt 1833; die einzelnen Gedichte teils stark gekürzt).
 • (ff. 257260V) Anonym. Περὶ διαλέκτων [De dialectis] (= Grammaticus Meermannianus, ed. Schäfer, in: Gregorii Corinthii libri de dialectis, Lpz. 1811, S. 642-664 [bis 260r]; es folgt eine Liste von Substantiva auf -ων, die im Genetiv o haben, ferner ein Abschnitt Περὶ βαρυτόνων ῥημάτων inc. Τὰ εἰς -βω λήγοντα ῥήματα. des. ὀλέκω διὸ οὐ[.
 • (f. 268) De int. (ohne Titel Cod.) Fgt. inc. mut. 18b 32 ἐ]ὰν μὲν. des. mut. 19a11 γενέσθαι καὶ τὸ μὴ.
 • Leer


  ff. 3640; 49V; 110; 188V190V; 212V; 215V; 223V224V; 256V; 261267.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • Ochsenkopf, ähnlich Br. 15376 (Rattenberg 1498).
 • Hut, ähnlich Br. 15376 (Florenz 1491).
 • Hut, ähnlich Br. 3400 (Udine 1488).
 • Leiter, ähnlich Br. 5921 (Venedig 1498).
 • Waage, ähnlich Br. 2592 (Brescia 1519).
 • Waage, ähnlich Br. 2605 (Neapel 1501).
 • Glocke, ähnlich Br. 4061 (Wolfsberg 1505) mit zusätzlichem Kreuz wie Br. 4060.

Format

220 × 160/163 mm.

Folienzahl

ff. III, 269 (I, 269= V).

Lagen

2 × 16 (32), 8 (40), 2 × 16 (72), 18 (90), 2 × 16 (122), 12 (134), 4 (138), 10 (148), 16 (18-2: Je ein Bl. fehlt vor f. 152 und f. 163 ohne Textverlust: 164), 8 (172), 18 (190), 22 (212), 6 (218), 5 (8-3: 3 Bl. fehlen vor f. 224: 223), 6 (229), 27 (32-5: 5 Bl. fehlen vor f. 236 ohne Textverlust: 256), 2 (258), 10 (12-2: 268).

Anzahl der Linien

22–30.

Illumination

f. 1: Zierleiste in rot-schwarzer Federzeichnung: Wellenranke; 111: Zierleiste in blassroter Federzeichnung: Wellenranke; 156V: Schmale Zierleiste in rot-schwarzer Federzeichnung: zoomorphes Zopfmuster.

Einband

Gerard van Swieten 1754.

Geschichte

Datierung

Um 1500.

Provenienz

Antonius Angelus (ein von Joh. Sambucus geschriebener, auf f. IIr aufgeklebter Zettel).

Johannes Sambucus kauft die Handschrift in Venedig im Jahr 1570 (eigenhändige Eintragungen auf diesem Zettel und auf f. IIr).

Bibliographie

Kat.

 • H. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek 1: Codices historici, codices philosophici et philologici, Wien 1961 (Museion N.F. 4, Bd. 1, T. 1).

Quelle

 • CAGB (nach der Literatur).
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an agiotis@bbaw.de.

Zitierhinweis

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vind. Phil. gr. 172, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb9499885 (aufgerufen am 14.4.2024).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb9499885

Dateipfad: /Handschriften/Oesterreich/Wien/Wien-OENB-Phil-gr-172.xml