Inhalt

 • (f. Ι Gesamttitelblatt) Σύνοψις Φυσιολογική, περιέχουσα ὡς ἐν ἐπιτομῆς εἴδει πάντα ὅσα ἁρμόζει πρὸς τὴν Φυσικὴν Φιλοσοφίαν, δηλαδὴ τὰ Ἀκροαματικά, τὰ περὶ Κόσμου, περὶ Οὐρανοῦ, περὶ Στοιχείων, περὶ Μετεώρων, περὶ Μινέρων καὶ Μετάλλων, καὶ περὶ Ψυχῆς, ἐν δὲ τῷ τέλει προσετέθησαν καὶ τινὰ περὶ ζώων καὶ φυτῶν ὀλίγα καὶ περὶ Γεωγραφίας, ἐκ διαφόρων βιβλίων συλλεχθέντα Λατινικῶν τε καὶ Ἑλληνικῶν. Ἐν Συμπινίῳ. Ἔτει 1709. Μηνὶ Μαΐῳ. 9. Συνεγράψατο ὁ ἐλάχιστος Ἰωάν. Ἀδάμη〈ς〉 ὁ ἐξ Ἀρβαν.
 • (S. 1–440) Ἐπιτομὴ εἰς τὰ ὀκτὼ βιβλία τῶν φυσικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους κατὰ μίμησιν τοῦ Ἀκινάτου Θωμᾶ καὶ ἄλλων τινῶν συγγραφέων, ἐν ᾗ προγράφεται ἐν πρώτοις ἡ ὑπόθεσις τῆς ἡμετέρας συγγράψεως.
 • (S. 441–514) Τερατολογία διαλαμβάνουσα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ περὶ διαφόρων τεράτων καὶ παρασήμων μορφῶν ἀνθρωπίνων ὅπου ἀναφέρουσι πολλάκις οἵ τε παλαιοὶ καὶ οἱ νεώτεροι ἱστοριογράφοι.
 • (S. 517–519) 58 Verse „Ad lectores amicos“: inc. Lectio nostri operis hi vos contigar amici, des. Fiat et in vobis unica cura mei.
 • Leer


  f. Iv, S. 515, 520-538

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Format

150 × 110 mm

Folienzahl

ff. 269

Foliierung

Moderne Foliierung von der Hand des Kopisten.

Kopist

Ἰωάννης Ἀδάμης.

Titel, Majuskelinitiale und Marginalien in roter Tinte.

Auf S. 516 folgende Notiz des Schreibers: Ἐν τούτοις περιγενόμενος ἐγὼ ὁ τάλας καὶ εὐτελέστατος, κοντὰ εἰς τῆν τελείωσιν τῆς φυσιολογίας ἔφθασα, ὅταν ἐμήνυσεν ὁ ἐντιμότατος Καπητάνος μπασιᾶ Θεοδωράκος καὶ μητράδελφός μου, τὸ πικρὸν καὶ ἐλεεινὸν μαντάτον, διὰ τὸν ἄωρον θάνατον τῆς ἠγαπημένης ἡμῶν θειᾶς κυρίας Μαρίας Ἰωάννου Ἀβραμίτζη, φεῦ τῆς ἀθλίας ἡμῶν τύχης! δύο χρόνους ὕστερα ἀπὸ τὴν θανὴν τῆς γλυκυτάτης ἡμῶν μητρός. διόπερ κλαίωντας καὶ μετὰ δακρύων τὰ ἐτελείωσα. Ἔτει τῷ σωτηρίῳ 1709. Μηνὶ Νοεμβρίῳ 26. ἡμέρᾳ Παρασκευῇ, τὸ ταχὺ μοῦ ἦρθεν ἀθάῤῥευτα τὸ θρηνῶδες μήνυμα. Κύριε κάμε τὸ ἔλεός σου μετ' ἡμὰς, καὶ μὴ ἀνταποδώσῃς κατὰ τὰ ἔργα μας!

Geschichte

Datierung

1709

Bibliographie

Kat.

 • I. Sakkelion - A. Sakkelion, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, Athen 1892, S. 214–215.
 • G. Karas, Οἱ ἐπιστῆμες στὴν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καὶ ἔντυπα, Bd. I: Οἱ ἐπιστῆμες τῆς φύσης [Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν Ε.Ι.Ε, 46], Athen 1993, S. 29–30.

Weitere Sekundärliteratur (zu Ἰωάννης Ἀδάμης)

 • A. E. Karathanasis, Γιαννάκης Ἀδάμης: Ἕνας λόγιος τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 18ου αἰῶνος ἀπὸ τὸ Ἀλβανιτοχώρι τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου τῆς Βουλγαρίας, in: A. E. Karathanasis (Hg.), Ὁ ἑλληνικὸς κόσμος στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Ρωσία, Thessalonike 1999, S. 81–92.
 • A. E. Karathanasis, Ο Ελληνισμός της Τρανσυλβανίας. Η πνευματική, εθνική και εκκλησιαστική ζωή των δυο ελληνικών εμπορικών κομπανιών του Σιμπίου και του Μπρασόβου, 18ος-19ος αι, Thessalonike 2003, S. 95–99.

Quelle

 • Nikos Agiotis, Autopsie, Mai 2016.
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an koch@bbaw.de.

Zitierhinweis

Athen, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, Athen. EBE 1182, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb9334904 (aufgerufen am 3.7.2022).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb9334904

Verlinkte Handschriften im Text

Verweisende Handschriften