Inhalt

 • (ff. 3V4) 〈Prolegom. Cat.〉, inc. Ὁ σκοπὸς τῶν κατηγοριῶν οὔτε περὶ τῶν ὄντων ᾗ ὄντα ἐστὶ διδάξαι, des. πλὴν ὅπως ἄν τις αἱρῆται, δῆλος ὁ σκοπὸς (cfr. Laur. Conv. Soppr. 41, f. 83, Matr. 4553, f. 47 e Par. gr. 1971, f. 12; Düring 1957, p. 125 [il cui rimando a CAG XIII,1, p. IX, è tuttavia errato]).
 • (f. 4RV) Schemi logici.
 • (ff. 4V6) 〈Giovanni Filopono, Comm. Cat.〉, escerti (CAG XIII,1, p. 14,5 ἰστέον –15,32, 18,17–19,5, 32,7–29, 37,12–38,9, 41,1–6, 18,7 τὸ ὄνομα–15; l’ ultimo [tit. ἐνταῦθα ἐστι περὶ τῆς οὐσίας] pp. 49,23 Ἡ μὲν–50,18 ἐστι; cfr. [tranne per l’ ultimo] anche Laur. Conv. Soppr. 41, ff. 83V85V e Par. gr. 1971, ff. 1213) interrotti da schemi logici e altri scolî non identificati.
 • (f. 6V) Diagramma degli scritti di Aristotele.
 • (f. 7) Sulla διαίρεσις, inc. Τί ἐστι διαίρεσις τὸ μὴ περιέχοντος, des. τὸ περὶ τὸν λαιμὸν πάθος καὶ τὸν φιλόσοφον. Seguono un diagramma (Διαίρεσις τῶν ζώων) e due escerti: il primo inc. ἠπόρησαν τινὲς πῶς τριχῶς μόνον, des. φυσικὰ πραγματεῖ, ὁ λόγος ἁρμόδιος; il secondo inc. τὰ τῇ φύσει πρότερα δεύτερα τῇ αἰσθήσει, des. τὰ δὲ ἐκ τούτων συγγράμματα δεύτερα πρότερα.
 • (ff. 7V8)Ammonio, Comm. a Porfirio Isag.〉 (CAG IV,3, pp. 71,19 Καθὸ εἰώθαμεν–74,3; lo stesso brano nel Par. gr. 1973, f. 1RV).
 • (f. 8) Schema con scolio : inc. τὸ α γ γνώμων περιτεθέντος, des. μετὰ τῶν ὁμοίων αὐτοῦ δύο πλευρῶν. Segue untesto di altra mano, inc. ὁ μέντοι σωρείτης σοφιστικός ἐστι λόγος, des. ἐγένετο τῆς πέτρας.
 • (f. 8V) Schema con scolî, cui segue altro testo: inc. Λέγομεν διατὶ οὐκ ἀποδίδει ὁ φιλόσοφος ὁρισμοὺς τῶν γενῶν, des. οὐδεὶς ὁρισμὸς ἀλλ᾿ ὑπογραφή.
 • Organon:
 • (ff. 922V) Porfirio, Isag., con schemi, scolî interl. e marg. per la maggior parte da 〈Ammonio, Comm. a Porfirio Isag.〉 (p. es. ff. 19V20, CAG IV,3, pp. 122,22–124,8).
 • (ff. 22V47) Cat., con numerosi scolî marg. per la maggior parte da 〈Giovanni Filopono, Comm. Cat.〉 (es. f. 22V = CAG XIII,1, p. 25,14–22; f. 23 = p. 29,4–13). Alla fine (f. 47) schemi con scolî.
 • (f. 48) Quattro escerti: 〈Giovanni Filopono, Comm. Cat.〉 (CAG XIII,1, p. 12,9–11); χρήσιμον ἐστὶ τὸ βιβλίον εἰς τὸ θεωρητικὸν γὰρ καὶ τὸ πρακτικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας (cfr. p. 12,12–13); (ἡ δὲ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς) inc. κατηγορίαι ἐπιγέγραπται οὐχ ὅτι περὶ τῶν ἐν δικαστηρίῳ κατηγοριῶν διαλέγεται, des. εἴ γε ἁπλῶν φωνῶν διαλέγεσθαι (cfr. p. 12,17–33); inc. σκοπὸς ἐνταῦθα τῷ ἀριστοτέλει διδάξαι περὶ τῆς πρώτης συνθέσεως, des. ἤτοι περὶ τῶν ἀποφαντικῶν (cfr. CAG XIII,1, p. IX).
 • (f. 48V) Diagramma περὶ εὐπορίας προτάσεων (cfr. Ambr. D 78 inf., f. 35V, Harl. 5697, f. 29V, Mut. 50, f. 192).
 • (f. 49RV) 〈Sui sillogismi〉, inc. ἐπειδὴ πρόκειται ἡμιν τὸ πρόβλημα περὶ οὗ ποιούμεθα τὴν ἐξέτησιν, des. καὶ ποεῖν τὸν συλλογισμὸν ὁποῖον βουλόμεθα.
 • (ff. 49V55) 〈Michele Psello?, Σύνοψις τῶν τριῶν σχημάτων〉, inc. Τῆς συνόψεως τῶν λογισμῶν στοχαζόμενοι καὶ τῆς σαφοῦς αὐτῶν παραδόσεως, des. καὶ τὰ τρία σχήματα πληροῦνται τῶν κατηγορικῶν συλλογισμῶν (cfr. Vat. gr. 244, ff. 133V136, Laur. 71,33, ff. 109114V; ed. Trincavelli, Giov. Filopono, Venetiis 1536, ff. XXXXIIXXXXIV V lin. 18; cfr. anche CAG XIII,2, p. VIII).
 • (f. 55RV lin. 8 d.b.) 〈Leone Magentino?, Περὶ ὑποθετικῶν συλλογισμῶν〉, inc. Οἱ ὑποθετικοὶ καλούμενοι συλλογισμοὶ σύγκεινται ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων, des. ταῦτα καὶ περὶ τῶν ὑποθετικῶν (ed. Trincavelli, Giov. Filopono, Venetiis 1536, f. XXXXIV V lin. 20 sgg.; cfr. Laur. 71,5, ff. 262V263V, Ambr. B 103 sup., f. 76V, Ambr. D 43 sup., f. 67RV; cfr. anche CAG XIII,2, pp. VIII n. 2, XI [Vat. gr. 209, f. 98V], XXXV [Monac. gr. 406, f. 72]). (Es handelt sich um den zweiten Teil der Synopse des Psellos.)
 • (f. 55V) 〈Sui sei tropi del sillogismo〉, inc. πρῶτος τρόπος ἐστὶ ὁ κατὰ συνέχειαν, des. ἕκτος τρόπος ἐστὶ ὁ ἐξ ὅλων ὑποθέσεων (cfr. Laur. 71,5, ff. 263V264, Ambr. D 43 sup., f. 67V).
 • (f. 56) Schema.
 • (f. 56V) Scolî introduttivi a Int.: inc. τὸ περὶ ἑρμηνείας ἡ παροῦσα πραγματεία ἐπιγέγραπται, des. ὁ ἀριστοτέλης ὡς ἑρμηνεύων τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς (cfr. Vat. gr. 243, f. 71, Par. gr. 1897 A, f. 52V); inc. ἰστέον ὅτι παθητικὸς νοῦς καλεῖται ἡ φαντασία, des. ὁμοιώματα καὶ εἰκόνες ταῦτα πράγματά εἰσιν; inc. σύνθεσις λέγεται ἡ κατάφασις ὡς συντεθεῖσα τὸ κατηγορούμενον, des. τὸν κατηγορούμενον ἐκ τοῦ ὑποκειμένου; inc. ὧν μέντοι ταῦτα· τοῦτο συντακτέον οὑτωσί, des. ταῦτα τὰ ὀνόματα σύμβολα καὶ εἰκόνες.
 • (ff. 5772V) Int., con glosse interl. e scolî marg., per la maggior parte da 〈Ammonio〉 e 〈Stefano〉 (p. es. f. 60V = CAG IV,5, p. 146,8–17; f. 66V cfr. CAG XVIII,3, p. 16). A f. 57V il testo si interrompe (16b10), e 〈Antonio Damilas〉 ha integrato la parte mancante (16b10–17a24) sino all’ inizio di f. 58 (alcune righe sono cancellate); il testo integrato si trova tuttavia a f. 66.
 • (ff. 72V168V) Anal. Pr., con glosse interl. e scolî marg. da 〈Giovanni Filopono〉 (p. es. f. 88V = CAG XIII,2, p. 146,11–16; ff. 88V89 = p. 147,1–17; f. 96 = pp. 190,23–191,13 e 1921–8).
 • (ff. 168V239) Anal. Post., con alcuni interl. e marg. latini e greci, specialmente all’ inizio.
 • (f. 239V360V) 〈Top.〉 (tit. aggiunto da Giorgio Valla), con scolî specialmente all’ inizio: p. es. f. 242 = 〈Alessandro d’ Afrodisia, Comm. Top.〉 (CAG II,2, p. 40,22–28).
 • (ff. 361397 Soph. El., con marg. e interl. greci e latini.
 • (ff. 397V405) 〈Michele Psello, Parafr. Int.〉, des. imperf. τὸ τῆς ἀντιφάσεως ὄνομα (ed. Aldina 1503, p. 165 lin. 16). Seguono schemi logici.
 • (ff. 405V409) Escerti da 〈Giovanni Filopono, Comm. Cat.〉: CAG XIII,1, pp. 80,20–82,23, 83,8 δευτέραν – 88,18 τρόπον τινά, 95,1–100,20, 102,13–105,29.
 • Mut. ist wahrscheinlich ein Apographon (oder ein stark entstellter Bruder) des ursprünglich aus Princeton Ms. 173 und Rom, BNC 24 bestehenden Organon des Ioannes Chortasmenos (Acerbi – Bianconi 2020, S. 242–244).

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

cart.

Format

309 × 230 mm

Folienzahl

ff. 409 (+57a)

Kopist

A. ff. 15V, 6V405, 409V;

B. ff. 5V6, 405V409 e marg.: Demetrio Apokaukos; invocazione f. 91: ὦ χριστὲ βοήθει μοι τὸν δοῦλον σου δημήτριον τὸν ἀπόκαυκον;

C. ff. 57a–58 lin. 8: 〈Antonio Damilas〉 (Harlfinger).

Alcuni marg. della mano di 〈Giorgio Valla〉 e dell’ Anonimo 9 Harlfinger (= Lauro Quirini) (s. XV2).

Geschichte

Datierung

s. XIII–XIV

Provenienz

ff. 1 e 1v: nicοlaus commis o cauasilas (= Nikolaos Chamaetos Kabasilas?).

Da Giorgio Valla (1447–1500) sembra essere passato nella biblioteca di Alberto Pio (cfr. f. 409 il numero dei fogli inserito tra due linee), anche se non è riscontrabile sugli inventari. Vecchia segnatura: III.F.11.

Reproduktionen und Digitalisate

 • Mut. gr. 189 (vollständiges Digitalisat der Estense Digital Libary)

Bibliographie

Kod.

 • Puntoni, Indice (1896), p. 498–499 [= Samberger, p. 414–415] (lacunoso).
 • Wartelle 1963, p. 77 no 1058.
 • Harlfinger, Textgeschichte Lin. (1971), p. 411, 418.

Weitere Sekundärliteratur

 • Ebbesen, Comm. Soph. El. (1981), II, p. XXXVII, 321–330; III, p. 284.
 • Wiesner – Victor, Griechische Schreiber (1971), p. 66 (erroneamente attribuito alla mano dell’ Anonymus Vindobonensis = Giovanni Pontano).

Quelle

 • Paolo Eleuteri.
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an agiotis@bbaw.de.

Zitierhinweis

Modena, Biblioteca Estense, Mut. gr. 189, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb8437660 (aufgerufen am 26.2.2024).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb8437660