Inhalt

 • (ff. 112V, 112122V) 2 Fragmente einer Parakletike, f. 1 inc. …] παρωρῶν τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσπίπτω οἰκτίρμων, f. 12V des. καὶ θέσθαι ταῖς πονηραῖς πράξαισι ποτέ […, f. 112 inc. …] καὶ στάμνον συμβολικῶς σημαίνων τὴν σάρκωσιν, f. 122V des. φέγγος χριστὲ σωτήρ μου σω … […
 • (f. 13V) Schemata (δυνάμεις ψυχῆς, ἀρχαί).
 • (ff. 1420) Phys. I.
 • (ff. 2128V) Theophanes Athanasiotes, Ἐπιτομὴ εἰσαγωγικῆς κεφαλαιωδῶς, inc. τὰς τοῦ λόγου αἰτίας ἀπὸ πρώτης ὡς εἰπεῖν γραμμῆς ἀναφέρειν τῷ λόγῳ δίκαιον, des. ἐργάζεται δὲ τοῖς τῆς χρείας κεφαλαίοις. Anschließend Schemata.
 • (ff. 2937) Michael Psellos, Διδασκαλία σύντομος καὶ σαφεστάτη περὶ τῶν δέκα κατηγοριῶν καὶ τῶν προτάσεων καὶ τῶν συλλογισμῶν κτλ., inc. ἐπειδὴ τισὶν οὐκ οἶδ᾿ ὅθεν εἰπεῖν, des. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς σαφηνίας τοῦ περὶ ἑρμηνείας εἰρήσθω. (Vgl. Giannelli–Canart, Codices Vat. Gr. 1684–1744, Vatican 1961, S. 130, cod. 1735, 2).
 • (ff. 37V39) 〈Michael Psellos?〉, Περὶ τῶν τριῶν σχημάτων καὶ ὅλως περὶ συλλογισμῶν ἀποσημείωσις, inc. συλλογισμός ἐστι λόγος, ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξανάγκης συμβαίνει, des. καὶ περὶ μὲν τῶν τριῶν σχημάτων ἀρκείσθω ταῦτα.
 • (ff. 4568V) Exzerpte aus Kirchenvätern zu verschiedenen Themen, inc. Ῥήσεις τῶν ᾳγίων πατέρων αἱ ἐκ τοῦ πατρὸς λέγουσαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· ἀθανάσιος· ὁ μέγας τῆς ἀληθείας κήρυξ ἀθανάσιος, des. (Kapitel περὶ τοῦ πάσχα) πρώτου καὶ ὑπανοίξαντος.
 • (ff. 6987V) Traktat über den Ausgang des Heiligen Geistes, inc. εἰ βούλει, ἀγαπητέ, διαλεχθῆναι μετὰ ἰταλοῦ περὶ τῆς τοῦ ᾳγίου πνεύματος ἐκπορεύσεως, des. τὸ ἐκπορευτὸν πνεύμα. καὶ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον.
 • (ff. 8889V) Περὶ ἀζύμων, inc. 〈σ〉κοπήσωμεν οὖν μὴ ἀπερισκέπτως, des. εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
 • (ff. 9198V) Rhetorische Progymnasmata. (f. 91RV) Einleitung, inc. πάσης ἄλλης ξνγγραφῆς θεοπνεύστου σωτηριωδεστέρα ἡ τῶν εὐαγγελικῶν πυκτίδων θεία ἐνήχησις πέφυκε, des. τῆς ὥρας μὴ προσδοκαμένης.
 • (ff. 9297) Περὶ ἀνασκευῆς, inc. τῶν προγυμνασμάτων τοῦ συμβουλευτικοῦ εἴδους πληρωθέντων ἐπὶ τοῦ δικανικοῦ εἴδους χωρῶμεν τὰ προγυμνάσματα, des. καὶ ἴσα ἴσοις παραβάλλειν.
 • (ff. 97V98V) Σύγκρισις Γρηγορίου καὶ Βασιλείου τῶν μεγάλων, inc. 〈ἀ〉ντιπαραθῆναι τὴν ἀκτῖνα τῷ ἡλίῳ βουλόμενος, des. εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
 • (ff. 104105V) Ps.-Pythagoras, Carmen Aureum, mit häufigen Randscholien (inc. ἀθανάτους τοὺς ἀεὶ ζῶντας).
 • (f. 106) 13 Zwölfsilber (ἕτεροι στίχοι πρὸς τὸν πυθαγόραν), inc. σοφῶς τέτευχας, ὦ πυθαγόρα, τάδε, des. βλέπων γὰρ οὐκ ἔβλεψας, ὡς δαυὶδ λέγει.
 • (ff. 106110V) Ps.-Phokylides, Sententiae.
 • (f. 110V) 5 Zwölfsilber (στίχοι εἰς τὸν φωκιλλίδην), inc. ὁ φωκιλλίδης εὐπρεπῆ ζήσας βίον, des. εὔχρηστα τυγχάνοντα τοῖς ἐν τῷ βίῳ (ed. A. Farina, Silloge Pseudofocilidea, Napoli 1962, S. 7).
 • Leer


  ff. 20V, 39V44V, 90RV, 99103V, 111RV.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • ff. 112: Hand mit Stern, Br. ohne Beleg.
 • ff. 1320: Hut mit Kreuz und Gegenzeichen SP mit Blatt, ähnlich Br. 3481 (Padua 1541).
 • ff. 2144, 9195, 104111: Anker im Kreis mit Stern und Gegenzeichen SC mit Kreuz, entfernt ähnlich Br. 517 (Bergamo 1544), Typ Mo. 1112–1120 (belegt für 1544–1575), fast identisch mit Wz. im Ath., Metoch. 354, ff. 110, 262/269, 263/268.
 • ff. 4552: Hand mit Buchstaben LS, Br. ohne Beleg.
 • ff. 5368, 8590, 96103: Anker im Kreis mit Stern und Gegenzeichen A, Br. und Mo. ohne Beleg.
 • ff. 6984: Anker im Kreis mit Stern und Gegenzeichen V, Br. ohne Beleg, ähnlich Mo. 1166 (ca. 1560).
 • ff. 112122: Hand mit Blume, Br. ohne Beleg.

Format

210 × 148 (ff. 1–12, 112–122), 210 × 157 (ff. 13–111)

Folienzahl

ff. 122 ( 119 a)

Lagen

1 × 12 (12), 2 × 8 (28), 1 × 16 (44), 5 × 8 (84), 1 × 6 (90), 1 × 6 - 1 (95, Bl. 4 fehlt ohne Textverlust), 2 × 8 (111), 1 × 12 (122).

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden: 1) f. 1 oben rechts, vom Kopisten, ιβ: Am Anfang des Manuskriptes sind demnach 11 Lagen verlorengegangen. 2) f. 21 unten rechts, vom Kopisten, α; 3) auf dem ersten Recto und dem letzten Verso unten Mitte, von anderer Hand, α (f. 13) – ιβ (f. 111V).

Anzahl der Linien

Lin. 20 (ff. 112, 112122), 27–28 (ff. 1420), 22–29 (ff. 21111)

Kopist

A: ff. 112V, 112122V. Archaisierende, hieratische Schrift.

Rote Initialen.

B: ff. 13V110V = Kopist von Ath., Metoch. 354, ff. 1V, 14259 (Harlfinger). Initialen blaßbraun oder hellrot.

Einband

Verlorengegangen. 4 eingesägte Bünde, Rücken mit Leinen vernäht. Blau umstochene Kapitale.

Erhaltungszustand

f. 122 stark zerfetzt.

Geschichte

Datierung

16. Jh. M.

Provenienz

Die Handschrift besteht aus zwei heterogenen Teilen: A (ff. 112, 112122) und B (ff. 13111). Zumindest Teil B stammt – wie übrigens auch Metoch. 264 und 274 – aus dem im Jahre 1520 wiedergegründeten Kloster Τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας auf der Chalkidike, dessen Bibliothek in den Kriegswirren des Jahres 1821 zum größten Teil zerstreut wurde. Besitzervermerk f. 13 oben: τῆς ἁγίας Ἀναστασίας.

Auf fliegendem Blatt ältere Signatur (vor 1885): 260.

Bibliographie

Kat.

 • A. Papadopoulos-Kerameus, Hieros. Bibl.
 • IV, S. 134–135.

Kod.

 • A. Papadopoulos-Kerameus, Ἡ μονὴ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, in: BZ 10, 1901, S. 193–199, dort S. 197.
 • J. Darrouzès, Mss. Ste. Anastasie, S. 45, 48, 55, 56.
 • O. Volk, Byz. Klosterbibliotheken, S. 119.

Text.

 • Michael Psellos(?): s. Moore 2005, S. 541.

Weitere Sekundärliteratur

 • G. K. Papazoglou, Μανουὴλ Μοσχιώτης ἢ Μοσχιέτης: Βίος καὶ ἔργο. Θησαυρίσματα 24, 1994, 220–234 ##

Quelle

 • Aristoteles Graecus, S. 15 (Reinsch, Autopsie Dezember 1974).
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an koch@bbaw.de.

Zitierhinweis

Athen, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, Athen. MPT 146, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb5745803 (aufgerufen am 3.7.2022).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb5745803

Verlinkte Handschriften im Text

Verweisende Handschriften