Inhalt

 • (ff. 13) 〈Simplicius, In Phys. prooemium〉 (anepigrafo). Inc. τὸν σκοπὸν τῆς ἀριστοτέλους φυσικῆς, des. φησίν. Ed. Diels, CAG 9, 1882, p. 1–8,30.
 • (ff. 4288) Phys. (tit. ἀριστοτέλους φυσικῆς ἀκροάσεως πρῶτον). Libr. I (ff. 458); II (ff. 5899V); III (ff. 100145V); IV (ff. 145V231V); V (ff. 233242V); VI (ff. 243257V); VII (ff. 257V265V); VIII (ff. 265V288).
 • (ff. 4231V) 〈Io. Philoponus, In Phys. I–IV〉 (anepigrafo). Il commento di Filopono è diviso fra i lemmi dei primi quattro libri: libr. I (ff. 458); II (ff. 5899V); III (ff. 100145V); IV (ff. 145V231V). Ed. Vitelli, CAG 16-17, 1887–1888, p. 5–786.
 • (ff. 289423) 〈Simplicius, In Phys. V–VIII〉 (anepigrafo). Inc. Ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ. Libr. V (ff. 289r–320r); VI (ff. 320352); VII (ff. 352375); VIII (ff. 375423). Ed. Diels, CAG 9, 1882, p. 801–1265.
 • (f. 425RV) Proclus Diacochus, Institutionis physicae excerptum (tit. πρόχλου διαδόχου λυκίου στοιχείωσις φυσική). Excerptum: inc. συνεκῆ ἐστι, des. εἰς ἄπειρον διαιρεῖται. Ed. A. Ritzenfeld, Procli Diadochi Lycii Institutio physica, Lipsiae 1912, p. 2–12.
 • (ff. 440445V) M. Tullius Cicero, Somnium Scipionis, traduzione di Massimo Planude (tit. Σκηπίωνος ὄνειρος συγγραφεὶς παρὰ μάρκου τυλλίου κικέρωνος ἐξηγηθεὶς παρὰ μακροβίου ἀμβροσίου· εἰς δὲ τὴν ἑλλάδα γλῶσσα μετενεχθεὶς παρὰ μαξίμου μοναχοῦ τοῦ πλανούδης). Ed. Pavano, Somnum Scipionis, p. 3–19. Nella colonna di destra del f. 440-v è trascritto l’inizio del testo latino: inc. Cum in africam venissem, des. sed cum eris in curru in [...
 • (ff. 446540V) Macrobius, Comm. in Somnium Scipionis a Maximo Planude transl. (tit. τοῦ μακροβίου ἀμβροσίου ἐξήγησις εἰς τὸν σκηπίωνος ὄνειρον). Libr. I (ff. 446508); II (ff. 508V540V). Ed. partim F. De Matthaei, Ποικίλα ἑλληνικά seu varia Graeca, Mosquae 1811, p. 91–182; ed. completa in Macrobii commentariorum in “Somnium Scipionis“ libri duo in linguam Graecam translati. Accedit iuxtapositus eiusdem Macrobii textus latinus. Ed. Anastasios Ch. Megas, Thessaloniki 1995 (non vidi).
 • Leer


  f. 3V3bisRV, 232RV, 288V, 423V424V, 426439V.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Cart. (in quarto)

Wasserzeichen

 • ff. I184, 273431: bilancia, quasi id. a Harlfinger Balance 55 (1440).
 • ff. 185272: testa di leone con criniera, id. a DE1935-Mscr.Dresd.Ob.6_111 (1430–1435).
 • ff. 432429: tre monti in cerchio, quasi id. a Harlfinger Monts 78 (1445).
 • ff. 440510, 520/525: corno, id. a Harlfinger Huchet 13 (1425/6).
 • ff. 511519, 521524, 526II’: incudine con croce id. a Piccard-online nr. 122621 (1427).

Format

290 × 216 mm

Folienzahl

ff. 〈I〉 II, 540 (+ 3bis), III’

Foliierung

Foliotazione moderna (XVIII sec.?), in inchiostro brunito, nel mg. superiore esterno di ogni recto. Un foglio bianco dopo il f. 3 fu numerato 3 bis a matita.

Lagen

1 × 4 (II3, ma la corda è collocata dopo il f. II, si tratta quindi di un fascicolo composito), 22 × 8 (178), 1 × 6 (184), 30 × 8 (424), 1 × 8–1 (431), 2 × 8 (447), 1 × 10–3 (454), 9 × 8 (526), 1 × 10–1 (535), 1 × 8–1 (540 × I’II’). I fascicoli sono stati cuciti molto strettamente e la corda si intravede, paradossalmente, solo alla fine di ognuno di essi (numerose sono le imprecisioni di Mioni riguardo la struttura del codice).

Lagensignierung

Il codice, composto di due unità distinte, comprende una doppia segnatura dei fascicoli.

ff. 1439: segnatura di mano del copista in cifre greche da 〈α´〉 (3bisr; la prima segnatura è a 11 β´) a νγ´ (417), nel margine inferiore esterno di ogni primo recto. Sono omessi i ff. I3 (un binione) e gli ultimi due fascicoli bianchi (il fasc. 432439 è in carta diversa dalla prima unità e non corrisponde nemmeno alla seconda, si tratta probabilmente di un’aggiunta seriore).

ff. 440540: segnature di mano del copista in cifre greche da α´ (f. 447V) a ιβ´ (535V), al centro del margine inferiore dell’ultimo foglio verso di ogni fascicolo.

Anzahl der Linien

ff. 1439: ll. 3840. ff. 440540: ll. 32 (la seconda colonna è bianca).

Liniierung

ff. 1431V: spazio scritto 201 × 124 (f. 214); rigatura a secco (tabula ad rigandum) tipo 31D1a Leroy-Sautel.

ff. 440540: spazio scritto su due colonne 214 × 158 (f. 480, misura della sola prima colonna scritta: 214 × 74); rigatura a secco, apposta con uno strumento meccanico, tipo K 20E2 Leroy-Sautel.

Kopist

A. ff. 13, 4231V, 233423, 425RV: Anonymus 32 Harlfinger (Harlfinger); operante nelle cerchie di Pletone a Mistrà. Mano di modulo molto ridotto, in inchiostro nerastro. Sempre al copista si deve l’integrazione marginale nel f. 259V, eseguita però in un secondo tempo con un calamo diverso.

B. ff. 440540V: 〈Teodoro diacono e νομικός della Grande Chiesa〉 (Harlfinger), in inchiostro grigio/brunito.

C. f. 440RV: la colonna di destra del primo foglio del Somnium Scipionis fu riempita coll frammento iniziale del testo ciceroniano, in latino, da una bella mano umanistica (sicuramente non quella di Bessarione né quella di Teodoro diacono).

Illumination

Titoli e capilettera rubricati; cornicette decorative sempre rubricate in corrispondenza delle partizioni testuali maggiori.

Einband

Legatura marciana (sec. XVIII) in cuoio marrone con nei piatti impresso il leone di S. Marco.

Erhaltungszustand

Il codice è in ottimo stato di conservazione.

Geschichte

Datierung

ff. 1439: ca. 1435–1440.

ff. 440540: ca. 1425–1430.

Provenienz

Il codice appartenne al cardinal Bessarione che ne fece dono alla Serenissima nel 1468 (nr. 361 del munus). Ex libris nel f. Iv; nella parte superiore dello stesso foglio è presente anche una precedente tabula cancellata con tratti di inchiostro: „τόπος ξς´ (l’ultimo numerale in rasura) ἡ φυσικὴ ἀριστοτέλους μετὰ ἐξηγήσεως σιμπλικίου. καὶ κικέρωνος, ἐνύπνιον σκηπίωνος μετὰ | ἐξηγήσεως μακροβίου: κτῆμα βησσαρίωνος καρδηνάλεως τοῦ τῶν τούσκλων | Locus 66 (il secondo numerale è sempre in rasura) physica aristotelis cum expositione simplicii, et ciceronis de somnio | scipionis cum expositione macrobii. liber b. car.L Tusculani“.

Bibliographie

Kat.

 • E. Mioni, Manoscritti e stampe venete dell’aristotelismo e averroismo, Venezia 1958, p. 15 nr. 20.
 • E. Mioni, Aristotelis codices Graeci qui in bibliothecis Venetis adservantur, Patavii 1958, p. 134–135.
 • Wartelle, Inventaire, nr. 2121.
 • Mioni, Thes. Ant., I, p. 334–335.

Kod.

 • Harlfinger, Textgeschichte Lin., p. 417, 419 (id. dei copisti).
 • E. Mioni, Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori, Miscellanea marciana di studi bessarionei, Padova 1976, p. 263–318: 308 (id. di Teodoro).

Text.

 • H. Diels, CAG 9, 1882, p. XIV (siglum GH).
 • H. Vitelli, CAG 16, 1887, p. XIV (siglum K: „codex est bonae notae, quippe qui et lacunas expleat reliquorum non paucas et interpolationibus vacet“).
 • W.D. Ross, Aristotle’s Physics, Oxford 1936, p. 118.
 • M. Gigante, Ciceronis Somnium Scipionis in graecum a Maximo Planude translatum, La parola del passato 13, 1958, p. 176–187: 175 (siglum R).
 • Mioni, Aristotelis codices, p. 32 (siglum Hm: „etsi Marciani 220 [...] et IV.4 [...] Venetorum codicum vel illorum quos Ross et Bekker recensuerunt apographa non sunt et nonnullas habent suas lectiones, tamen cum familia codicum FIJ astrictius consentiunt“).
 • D. Harlfinger, Einige Aspekte der Handschriftlichen Überlieferung des Physikkommentars des Simplikios, I. Hadot (Hg.), Simplicius, Sa vie, son œuvre, sa survie. Actes du colloque international de Paris (28 sept.–1er oct. 1985), Berlin–New York 1987, p. 267–286: 284.
 • Cicero

  • A. Pavano, M. Tullii Ciceronis Somnum Scipionis in graecum translatum, Roma 1992, p. XV (siglum R; rappresentante della famiglia α).

Quelle

 • Ciro Giacomelli, autopsia, ottobre 2018
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an koch@bbaw.de.

Zitierhinweis

Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. 220, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb4282933 (aufgerufen am 29.11.2022).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb4282933