Inhalt

 • (ff. 236) Georgius Gemistus Plethon, Opuscula duo de historia Graeca:
  1. (ff. 226) Diodoro et Plutarcho de rebus post pugnam ad Mantineam gestis per capita tractatio (tit. ἐκ τῶν διοδώρου καὶ πλουτάρχου περὶ τῶν μετὰ τὴν ἐν μαντινεία μάχην, ἐν κεφαλαίοις διάληψις. 〈Giorgio Doceiano〉 aggiunse nel mg. sup. del f. 2: γεωργίου τοῦ ἐκγημιστοῦ (sic) πλήθωνος).
  2. (ff. 2636) Adnotationes e Diodoro (tit. ἐκ τῶν διοδώρου παρασημειώσεις). Ed. Maltese, Opuscula, p. 1–41.
 • (ff. 4257V) Excerpta da Appianus, Historia Syriaca (tit. ἐκ τῶν ἀππιανοῦ ἱστοριῶν περὶ τῶν κατὰ συρίαν μακεδονικῶν βασιλέων. 〈Giorgio Doceiano〉 aggiunse nel mg. sup. del f. 42r: τοῦ αὐτοῦ πλήθωνος); inc. ἀλέξανδρος μὲν βασιλεὺς ἧν ἐπὶ πέρσαις, des. οὐδέ τινα φυλακήν. La raccolta si divide in tre parti: 1. ff. 4244,20 = capp. 52–57 (p. 400–406 Viereck-Ross); 2. ff. 46V,13–57V = capp. 59–65 (p. 408–414); 3. ff. 46V,13–57V = capp. 1–28 (p. 352–378,1).
 • (ff. 6272V) Excerpta da 〈Strabo, Geographia〉: 1. (ff. 6270V): ex lbro IX 5, 2 –X 1, 1 (tit. di mano di 〈Giorgio Doceiano〉: καὶ ταῦτα πληθώνια; una mano diversa, molto probabilmente quella di Bessarione, aggiunse subito in margine: εἰλημμένα ἐκ τῶν τοῦ στράβωνος); inc. ...] χώρα πλὴν ὅση ποταμόκλυστός ἐστιν, des. μεθώνην τὴν ἐπὶ θράκης ὤκησαν [= Marc. gr. 379, ff. 97r–108r]; 2. (ff. 70V73V): ex libro X (f. 70V: X 1, 3–4; 4, 1–4; 4, 7; f. 71: 4, 8; 2, 18–19; 2, 14; f. 71V: 2, 1–2; 2, 24; f. 72: 2, 3; 2, 5; f. 72V: 2, 6–12; 3, 2). La raccolta è edita da un apografo in G.G. Bredow, Epistolae Parisienses, Lipsiae 1812, p. 92–96.
 • (ff. 7476V) Excerpta da Theophrastus, De historia plantarum (tit. ἐκ τῶν θεοφράστου περὶ φυτῶν ἱστορίας; 〈Giorgio Doceiano〉 aggiunse l’indicazione καὶ τοῦτο πληθώνιον); inc. τῆς γῆς ἡ μὲν πίειρα, ἡ δὲ λεπτόγεως, des. μυρρύνην, κερωνίαν, ἅπαντα ταῦτα ἀείφυλλα εἶναι.
 • (ff. 78V93) Excerpta molto rielaborati da Hist. An. (tit. ἐκ τοῦ περὶ ζώων ἱστορίας ἀριστοτέλους; a questa indicazione 〈Giorgio Doceiano〉 aggiunse: ἐκ τῶν πληθωνίων καὶ τοῦτο); inc. τῶν ζώων τὰ μὲν χερσαῖα, des. ὑγρὸν ὁ καλοῦσιν ὕδωπα. Cfr. Berger, Textgeschichte, p. 165–171.
 • (f. 93RV) Excerpta molto rielaborati da Phgn. (senza soluzione di continuità col testo precedente, nel testo si legge: ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς περὶ ζώων ἱστορίας ἀριστοτέλους, καὶ φυσιογνωμονικὰ τάδε); inc. μέτωπον οἷς μέγα βραδύτεροι, οἷς δὲ μικρὸν εὐκίνητοι, des. ἀμβλύτης δὲ μαλακίαν σημαίνει.
 • (ff. 94114) Excerpta da Diodorus, Historiae de Assyriis et Mediis (tit. ἐκ τῶν διοδώρου τοῦ σικελιώτου ἱστριῶν περὶ τῆς ἀσσυρίων τε καὶ μήδων βασιλείας; 〈Giorgio Doceiano〉 aggiunse nel margine superiore: τοῦ αὐτοῦ πλήθωνος) = Diod. II, 1–34. Ed. F. Vogel, Diοdori Bibliotheca Historica, Stutgardiae 19543, p. 170,20–227,12.
 • (ff. 114V115) 〈Breve trattato De re militari〉, inc. τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν πεζοί, οἱ δὲ ἱππεῖς καὶ τῶν πεζῶν, des. πάντας προστάτας εἶναι.
 • (ff. 117119) Excerpta da Dionysius Halicarnasseus, Antiquitates Romanae, (tit. ἐκ τοῦ πρώτου λόγου τῆς ῥωμαικῆς ἀρχαιολογίας διονυσίου τοῦ ἁλικαρνασέως), Libr. I, capp. 61, 68–69; inc. ὅτι δὲ καὶ τῶν τρώων, des. τοσαῦτα εἰρήσθω. Ed. C. Jacoby, Dionysii Halicarnasensis Antiquitatum Romanarum quae supersunt, I, Lipsiae 1885, p. 98–100; 109,17–112,6.
 • (ff. 119121) 〈Excerptum da Xenophon, Memorabilia〉, Libr. II, 1, 21–34; inc. καὶ πρόδικος δὲ ὁ σοφός, des. καὶ ἐγὼ νῦν. Ed. M. Bandini, Xénophon, Mémorables, II, Paris 2011, p. 11–18,4.
 • (ff. 121V122V) Pythagoras, Versus aurei (tit. πυθαγορικὰ χρυσᾶ ἔπη). Ed. D. Young, Theognis, Ps.–Pythagoras, Ps.-Phocylides [...], Lipsiae 1961, p. 86–94.
 • (f. 123RV) 〈Plethon, De Mahometo〉, inc. Μωάμετ μὲν ὁ ἀραβάρχης, des. ἐπὶ μιχαήλου τοῦ ἀμοριέως ῥωμαίων αὐτοκράτορος. Ed. parzialmente da F. Klein–Franke, Die Geschichte des frühen Islam in einer Schrift des G.G. Plethon, Byzantinische Zeitschrift 65, 1972, p. 1–8: 5 (cfr. anche Dedes, Die Handschriften, p. 66-67).
 • (f. 123V) Nota sui sette re di Roma (cfr. I. Hardt, Catalogus codicum mss. Bibliothecae R. Bavaricae, I, Monachii 1806, p. 244); inc. μετὰ τὴν ῥώμης κρίσιν, οἵ δε ἐγένοντο βασιλεῖς ἑπτά, des. τρία καὶ πεντήκοντα καὶ διακόσια.
 • (f. 124) 〈Excerpta da Theophrastus, Historia plantarum〉, cancellati, id. a quanto si legge alla fine del f. 76V.
 • (124V127V) Excerpta da Hist. An. (tit. ἐκ τοῦ περὶ ζώων ἀριστοτέλους); il testo è id. a quanto si legge nei ff. 78V81V.
 • (ff. 128131V, 133) Orpheus, Prooemium et hymni (tit. ὀρφέως τελεταὶ πρὸς μουσαῖον); hymni 15, 16, 17, 36, 34, 66, 46, 22, 37, 7, 8, 9: Ed. Quandt, Orphei hymni.
 • (ff. 133135V) Proclus, Hymni (tit. εἰς τὰς μούσας); hymni 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Ed. E. Vogt, Procli Hymni, Wiesbaden 1957, p. 27–33.
 • (f. 135) 〈Orpheus, Hymnus 86〉 (tit. εἰς ὄνειρον).
 • (f. 135V) ὀρφικὴ εἰς δία θεολογία, vv. 9 (cfr. Mund. 401a27–b7).
 • (f. 132) 〈Pletho, hymnus 27, vv. 4–9〉; inc. ὄλβιος ὅς κεν μὴ κοινῶν, des. ἐσθλά θ´ ἅπασι πρόεισιν. Trascr. diplomatica in Pontani, L’Homère de Pléthon, p. 36. Il primo verso è parzialmente rifilato e la lettura ὄλβιος ὅς κεν, adottata da Pontani senza commenti, è in realtà dubbia: nel codice si legge solamente la sequenza di lettere ολβιοϲκ.
 • (f. 132RV) 〈Pletho〉 De musica (tit. κεφάλαι´ ἄττα λόγων μουσικῶν, in margine 〈Giorgio Doceiano〉 aggiunse l’indicazione πληθώνιον). Ed. Alexandre, Pelissier, Pléthon, p. 458–465.
 • (ff. 136RV) Excerptum da 〈Xenophon, Memorabilia〉, II 1, 31–34; inc. ἀθάνατος δὲ οὖσα ἐκ θεῶν μὲν; des. ἔτι μεγαλειοτέροις ῥήμασιν ἢ ἐγὼ νῦν. Ed. Bandini, Mémorables, II, p. 16,5–18,4.
 • (ff. 137V e 140) 〈Pletho〉 Sylloge de Zoroastri doctrina (ζωροαστρείων τε καὶ πλατωνικῶν δογμάτων συγκεφαλαίωσις). Ed. Alexandre, Pelissier, Pléthon, p. 262–269. Lo spostamento dei fogli è segnalato da una mezza luna rispettivamente nel mg. inferiore del f. 137V e nel mg. superiore del f. 140.
 • (ff. 138139V) 〈Pletho, De iudiciis fragmenta〉. (nel mg. sup. del f. 138 〈Giorgio Doceiano〉 annotò: ἐκ τῶν [αἰσχρῶν] ταῦτα πλήθωνος Ed. Alexandre, Pelissier, Pléthon, p. 120–128,10.
 • (f. 140V) 〈Agathemerus〉, De maribus (tit. ἐκ τοῦ ἁγίου ἰωάννου τοῦ δαμασκηνοῦ). Ed. A. Diller, The tradition of the Minor Greek Geographers, Oxford 1952, p. 34–36.
 • (ff. 141145) Leonardus 〈Bruni〉 Aretinus, De republica Florentina (tit. λεονάρδου ἀρρετίνου περὶ τῆς τῶν φλωρεντινῶν [non φλωρωντινῶν, come si legge in Mioni] πολιτείας). Ed. Moulakis, Leonardo Bruni’s Constitution of Florence.
 • (ff. 145V146) Elenco di re Persiani, Macedoni e Romani.
 • (f. 147) Excerptum da 〈Aphtonius, Progymnasmata〉, inc. πρέπεται δὲ τῶ διηγήματι, des. τῶν ὀνομάτων ἐλληνισμός. Ed. H. Rabe, Rhetores Graeci X, Lipsiae 1926, p. 2,23–3,4.
 • (f. 147V) 〈De expeditionibus militaribus Graecorum in Italiam〉, inc. πρῶτος στόλος, des. ὅν ἤγαγεν ἡρακλῆς. Ed. Diller, Joannes Canabutzes, p. 273 [365].
 • (f. 147V) 〈Excerptum da Lucianus, Demosthenis Enc. 34〉.
 • (f. 147V) Elenco di re romani.
 • Leer


  ff. 36V41V, 5861V, 7778, 115V116V, 137.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Cart.

Wasserzeichen

 • ff. 141, 7081: lettera M con croce, simile a Briquet 8348 (1406-1413).
 • ff. 4244, 5153, 90120: tre monti con croce iscritto in un cerchio, cfr. Briquet 11862 (1403–1422).
 • ff. 4561: stella a sei raggi, vagamente simile a Briquet 6028 (1473–1478).
 • ff. 6269, 126127: lettera G con croce, id. a Briquet 8203 (1416–1444).
 • ff. 128131, 133135 tre monti con croce, cfr. Briquet 11718 (1390–1410).
 • ff. 138139: angelo, senza riscontro nei repertori (motivo solo parzialmente leggibile).
 • ff. 141147: leopardo, id. a Briquet 7891 (1431).
 • ff. 8289, 121125, 132, 136137, 140: nessuna filigrana rilevabile (il disordine degli ultimi fascicoli non permette di rintracciare i bifogli interi e di ricostruirne esattamente la composizione).
 • Carta piegata in quarto.

Format

224 × 142 mm

Folienzahl

〈I〉, 147, 〈II’〉

Foliierung

Foliotazione moderna (XVIII sec.?), in inchiostro brunito, nel mg. superiore esterno di ogni recto.

Lagen

1 × 9 (9), 4 × 8 (41), 1 × 12 (53), 2 × 8 (69), 1 × 12 (81), 5 × 8 (121), 1 × 6 (127: in realtà fogli singoli riuniti insieme), 1 × 9 (136, il f. 132 è aggiunto al fascicolo), 1 × 4 (140), 1 × 7 (147, 8 – 1). L’ordine dei fogli dell’ultima parte del codice è perturbato (cfr. Inhalt).

Lagensignierung

I fascicolo sono numerati da 〈Pletone〉 sino al f. 121 da α´ a ιδ´ nel margine inferiore esterno di ogni primo recto e, talora, anche nell’ultimo verso. In origine il codice era composto da tre diverse parti:

ff. 141 (segnati da α´ a ε´).

ff. 4261 (segnati α´ e β´).

ff. 62121 (segnati da ιγ´ a ιθ´).

I ff. 61121 facevano originariamente parte del Marc. gr. 379 e ne completavano i primi dodici quaternioni (ff. 196). A partire dal f. 122 non è riscontrabile alcuna segnatura dei fascicoli.

Anzahl der Linien

ll. 24

Liniierung

Spazio scritto, 160 × 85/90 (misure prese rispettivamente sui ff. 10 e 127). I fogli bianchi mostrano una rigatura a secco, eseguita con uno strumento meccanico, tipo 20D1 Leroy-Sautel.

Kopist

A. ff. 236, 4257V, 6276V, 78V114V, l. 9, 122127V, 132RV, 137V140: 〈Giorgio Gemisto Pletone〉, in inchiostro grigio/nero. Capilettera in rosso carminio.

B. ff. 114V, l. 10–115; 117 dal titolo sino alla l. 9, 118, l. 6–118V, l. 1 ἐπιτελεῖν, 119, l. 18–121, 136RV, 141V, 145V146, 147V: mano di piccolo modulo, in inchiostro nero scuro, dall’aspetto schiacciato e stretto. Capilettera in rosso vinaccia.

C. ff. 117118, l. 5, 118V, l. 1–119, l. 17: mano simile alla precedente (nel f. 118 non è facile individuare lo stacco fra una mano e l’altra), che lavora in stretta collaborazione con essa (inchiostro identico alla precedente).

D. ff. 121V, 122V (ultime 4 ll.): mano di 〈Giorgio Doceiano〉 (Pontani), in inchiostro brunito. Scrittura dall’aspetto barocco.

E. 128131V, 133135V: mano di piccolo modulo, alla quale si deve la trascrizione degli inni di Proclo e Orfeo, molto simile a quella di Pletone (questi fogli gli sono stati sempre attribuiti, a cominciare dal lavoro di Diller, che osservava come Pletone avesse citato questi testi nella Replica a Scolario), ma che ci sembra ora preferibile distinguere dagli interventi precedenti, sicuramente attribuibili a Pletone. Inchiostro giallo-brunito.

F. 142145: mano comparabile a quella di Doceiano quanto all’inclusione di elementi barocchi, ma sicuramente con essa non identificabile, in inchiostro grigio. Come giustamente rilevato da Diller, questa mano (non quella di Doceiano) ricorre anche nel Marc. gr. 517 , ff. 78r–81r, 81v, l. 8–105v: nei fogli in questione, si riscontrano interventi di correzione in rasura, certamente attribuibili a Pletone, in tutto identici a quelli riscontrabili nel Marc. gr. 406.

G. f. 147: a una mano diversa da tutte le precedenti si deve il brevissimo estratto da Aftonio nel f. 147, in inchiostro brunito (non si tratta del copista che trascrisse il testo bruniano, come erroneamente sostenuto da Diller).

Il codice è privo di decorazione; rare lettere iniziali sono trascritte in inchiostro rosso.

Un certo numero di note nel codice si debbono a un individuo che integrò alcuni titoli precisando l’autorità di Pletone; allo stesso si attribuisce l’indicazione nel f. 140V αὐτόχειρ καὶ τὸ πᾶν γέγραφεν [ὁ τάλας] (cancellato e corretto da una seconda mano – Giovanni Canabutzes?, cfr. Pontani, L’Homère de Pléthon, p. 35 n. 41, che ha decifrato il testo con l’ausilio di una lampada di Wood – in ὁ μέγιστσος (sic) κατὰ σοφίαν), che conferma l’autografia pletoniana del codice.

Le note e gli interventi di questa mano, alla quale erano attribuiti anche i ff. 142145, furono studiati accuratamente da Diller, The Autographs, p. 39 [401], che li attribuì a una „second hand“, riconoscibile „by its greenish ink as well as by the script“ (affermazione non chiara, giacché queste note sono vergate in inchiostro brunito, tendente al giallo-aranciato), e da lui rintracciata anche nel Marc. gr. 517. Mioni, pure a conoscenza dei lavori di Diller, avrebbe voluto attribuire tutte queste note a Bessarione (cfr. già Vogel-Gardthausen, p. 60), ma tale proposta è decisamente da rigettare. Sulla scorta di una recente proposta di Pontani, L’Homère de Pléthon, p. 33–36, queste annotazioni dovrebbero invece essere ricondotte alla mano di Giorgio Doceiano (cfr. il titolo nel margine superiore del f. 240r del Neap. Biblioteca dei Girolamini, Orat. C. F. 2.11, riprodotto da Pontani, cit., Pl. 1), che dovette possedere il codice prima di Bessarione.

Notiamo incidentalmente che l’importante indicazione a 140V è vergata in un inchiostro nerastro che non corrisponde a quello impiegato da Doceiano negli altri interventi, né, d’altro canto, l’evidenza paleografica depone apertamente in favore di una identificazione di questo annotatore con l’autore delle altre indicazioni appena descritte: la mano cui si deve l’autenticazione della scrittura di Pletone è stretta, angolosa; il tratto è sottile e privo degli elementi cancellereschi che caratterizzano gli interventi di Doceiano (Pontani, L’Homère de Pléthon, p. 34, parla di una scrittura „plus cursive que d’habitude“, sempre attribuita alla „second hand“ di Diller, ma tale giudizio ci sembra celare una maggiore incertezza). La mano cui si deve la correzione della nota, attribuita a una seconda mano da Pontani, non è facilmente distinguibile, invero, da quella che ha vergato il testo originale, ma il campione delle due scritture è troppo ridotto per un giudizio definitivo.

Ergänzungen zum Textbestand

Nel codice si notano numerose note correzioni (talora effettuate in rasura o apponendo frammenti di carta sul testo già trascritto: cfr. f. 19V. Su questo punto vedi Diller, The Autographs, p. 28 [390] e 34 [396]) di mano di Pletone. Nel testo di Bruni, non si osservano marginali riconducibili al dotto bizantino, ma sono sue le numerose correzioni in inchiostro più scuro, presenti in quasi tutti i fogli della Constitutio, sovrapposte alla scrittura originale e spesso eseguite in rasura.

Einband

Legatura marciana (sec. XVIII) in cuoio marrone con nei piatti impresso il leone di S. Marco.

Erhaltungszustand

Il codice è in ottimo stato di conservazione.

Geschichte

Datierung

Sec. XV 2/4 (ca. 1440–1450)

Provenienz

Il codice, in gran parte autografo di Giorgio Gemisto Pletone, pervenne in Marciana nel 1468, in seguito al munus del cardinal Bessarione (nr. 333). Nel f. 1V (che funge da guardia) è collocato il consueto indice del contenuto autografo del Cardinale (in greco) accompagnato, nella parte inferiore del foglio, da una più sintetica indicazione in latino: „historica quedam per Gemistum“ (locus 72, corretto da 61).

Come rilevato nella scheda di P. Eleuteri, „la redazione testuale degli excerpta da Strabone [...] è da mettere in relazione con il soggiorno a Mistrà nel 1447/8 di Ciriaco d’Ancona: cf. anche i brani di Strabone nel [...] Marc. Gr. 517, c. 119r-v, scritto da Ciriaco con marginali di Pletone“.

Bibliographie

Kat.

 • J. Morelli, Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina, Bassani 1802, p. 269–274.
 • Gasparrini Leporace, Mioni, Cento codici bessarionei, p. 34–35 (nr. 50).
 • Mioni, Thes. Ant., p. 157–158.
 • P. Eleuteri, G. Fiaccadori (Hg.), Bessarione e l’Umanesimo, Napoli 1994, p. 407 (nr. 23).

Kod.

 • Vogel-Gardthausen, p. 60 (id. erronea della mano di Bessarione fra i collaboratori di Pletone).
 • R. & F. Masai, L’oeuvre de Georges Gémiste Pléthon. Rapport sur des trouvailles récents: autographes et traités inedits, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, Ve série, 40, 1954, p. 536–555: 545–549.
 • A. Diller, The Autographs of Georgius Gemistus Plethon, Scriptorium 10, 1956, p. 27–41: 34–39 [rist. in Studies in Greek Manuscripts, p. 389–403].
 • Harlfinger, Specimina, p. 13.
 • Mioni, Vita del Cardinale Bessarione, Miscellanea Marciana 6, 1991, p. 13–219: 189.
 • A. Tihon, R. Mercier, George Gémiste Pléthon, Manuel d’astronomie, Louvain-la-Neuve 1998, p. 16 n. 1.
 • B. Mondrain, Le cardinal Bessarion et la constitution de sa collection de manuscrits grecs - ou comment contribuer à l’intégration du patrimoine littéraire grec et byzantin en Occident, Inter graecos latinissimus, inter latinos graecissimus”. Bessarion zwischen den Kulturen, Berlin-Boston 2013, p. 187-202: 198.
 • I. Pérez Martín, The Greek Culture of the Genoese Phokaia: The Life and the Books of Antonio Malaspina, Revue des études byzantines, 73, 2015, p. 123-160: 154.
 • F. Acerbi, S. Martinelli Tempesta, B. Vitrac, Gli interventi autografi di Giorgio Gemisto Pletone nel codice matematico Marc. gr. Z 301, Segno e testo 14, 2016, p. 411–456: 417 e n. 24.

Text.

  Hist. An.

  • Berger, Die Textgeschichte der Historia animalium des Aristoteles. Wiesbaden 2005, p. 165–161 (il modello degli excerpta potrebbe essere il Vat. gr. 1339).

  Plethon

  • C. Alexandre, A. Pelissier, Pléthon, Traité des Lois, Paris 1858, p. 262–268.
  • A. Diller, Joannes Canabutzes, Byzantion 40, 1970, p. 271–275 [rist. in Studies in Greek Manuscripts, p. 363–367].
  • D. Dedes, Die Handschriften und das Werk des Georgios Gemistos (Plethon) – Forschungen und Funde in Venedig, Ἑλληνικά 33, 1981, p. 66–81: 70–71.
  • E.V. Maltese, Georgius Gemistus Plethon, Opuscula de historia Graeca, Leipzig 1989, p. VI–VII.
  • J. Monfasani, Platonic Paganism in the Fiftheenth Century, M.A. Di Cesare (Hg.), Reconsidering the Renaissance, Binghamton 1992, p. 45–62: 48 n. 16 [rist. in J. Monfasani; Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and Other Emigrés, Aldershot 1995, nr. X].
  • J. Monfasani, George Gemistus Plethon and the West: Greek émigrés to quattrocento Italy, M.S. Brownlee, D. Gondicas (Hg.), Renaissance Encounters: Greek East and Latin West, Princeton 2012, p. 19–34: 27 n. 40 [rist. in J. Monfasani, Greek Scholars between East and West in the Fifthenth Century, Farnham 2016, nr. IV, p. 9 n. 40].
  • F. Pontani, L’Homère de Pléthon, Scriptorium 68, 2014, p. 25-48: 33–37.

  Strabo

  • F. Lasserre, Études sur les extraits médiévaux de Strabon, L’Antiquité Classique 28, 1959, p. 37–79: 42–45.
  • A. Diller, The textual tradition of Strabo’s Geography, Amsterdam 1975, p. 122–123.
  • E. Mioni, I manoscritti di Strabone della Biblioteca Marciana di Venezia, in Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi, Milano 1982, p. 260–273: 263, 264, 265.
  • M. Capone Ciollaro, Excerpta di Pletone da Strabone e da Plutarco, Bollettino dei Classici, s. III, 11, 1990, p. 104–126.

  Theophratsus

  • B. Einarson, The Manuscripts of Theophrastus’ Historia plantarum, Classical Philology 71, 1976, p. 67–76: 75.
  • S. Amigues, Théophraste. Recherches sur les plantes, Paris 1988, p. XLVI.

  Orpheus

  • G. Quandt, Orphei hymni, Berolini 19552, p. 6×, 19× e n. 2.

  Xenophon

  • J. Cirignano, The Manuscripts of Xenophon’s Symposium, Greek, Roman and Byzantine Studies 34, 1993, p. 187-210: 203 n. 57.
  • M. Bandini, L.-A. Dorion, Xénophon, Mémorables, I, Paris 2000, p. CCXCVIII.

  Leonardo Bruni

  • A. Moulakis, Leonardo Bruni’s Constitution of Florence, Rinascimento, s. II, 26, 1986, p. 141–190: 166.
  • J. Monfasani, Bessarion Scholasticus. A Study of Cardinal Bessarion’s Latin Library, Turnhout 2011, p. 7 e n. 12.

Faks.

 • Gasparrini Leporace, Mioni, Cento codici bessarionei, tav. 35.
 • Harlfinger, Specimina, Taf. 1.
 • S. Bernardinello, Autografi greci e greco-latini in Occidente, Padova 1979, p. 50–51, tav. 17.
 • Eleuteri, Bessarione, tav. 23.

Quelle

 • Ciro Giacomelli, autopsia, novembre 2017
Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an koch@bbaw.de.

Zitierhinweis

Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. 406, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb1626544 (aufgerufen am 6.2.2023).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb1626544