Inhalt

 • (f. 1V) Pinax.
 • (ff. 218V) Exzerpte u. a. aus Galen, Thomas v. Aquin, Augustin (einige Einzelheiten s. Katalog).
  (f. 9V) ἀπὸ τῆς ἐξηγήσεως εἰς τὸ περὶ ψυχῆς ἀριστοτέλους, inc. ἐντελέχεια ἐστὶν ἡ τελειότης τοῦ ὑποκειμένου, = Ioannes Philoponos, In Anal. Pr. comm. (CAG XV), S. 9, 33 sqq.
 • (ff. 1923) Basileios, Ad iuvenes de legendis libris gentilium (PG 31, Sp. 564–589).
 • (ff. 23V26V) Aristeides, Orationes 18–20 Keil.
 • (ff. 2753) Basileios, De vera virginitatis integritate (PG 30, Sp. 669–809).
 • (f. 53) inc. ἀπαγορεύει τὸ εὐαγγέλιον οἶνον νέον παλαιοῖς ἀσκοῖς ἐναποτίθεσθαι, des. ἐξ ἑαυτοῦ ἐξαφρίζων (4 Zeilen).
 • (ff. 5680V) Synesios, De insomniis (PG 66, Sp. 1281–1320).
  Vorweg (ab f. 54), am Rand und interlinear der Kommentar des Nikephoros Gregoras (PG 149, Sp. 521–642).
 • (f. 80V) Zählung der Sonnenzyklen ab ͵ϛωξʹ (1351/2).
 • (ff. 8182V) Exzerpte aus verschiedenen Kirchenvätern (s. Katalog).
 • (ff. 83120) Ioannes Chortasmenos, Kommentare und Paraphrasen zum Organon bis einschließlich Anal. Post. II (= Harl. 5697, ff. 139V).
  (= Σύνταγμα εἰς τὴν λογικὴν πραγματείαν Ἀριστοτέλους; vgl. auch Vind. Supp. gr. 75, Laur. 71, 16 und Buc. 1014 , der ursprünglich zu Buc. 394 gehörte.)
 • (ff. 120123) 〈Ioannes Chortasmenos〉, Περὶ τῶν ὑποθετικῶν συλλογισμῶν (= Harl. 5697, ff. 26V29).
 • (ff. 123125) 〈Ioannes Chortasmenos〉, Προλαμβανόμενα τῆς διαλεκτικῆς (= Harl. 5697, ff. 55V57).
 • (ff. 125V131) 〈Ioannes Chortasmenos〉, Einleitung zur Topik einschließlich der Einleitung zur Paraphrase von Top. VIII (= Harl. 5697, ff. 5761V, Z. 9).
 • (ff. 131134) 〈Ioannes Chortasmenos〉, Εἰς τοὺς σοφιστικοὺς ἐλέγχους (= Harl. 5697, ff. 71V73V).
 • (ff. 138163V) David, Prolegomena Philosophiae (CAG XVIII 2, S. 1–79).
 • (ff. 164166V) 〈Leon Magentinos〉, Einleitung zur Topik, inc. Διαφωνία γέγονε τοῖς σοφοῖς περὶ τῆς διαλεκτικῆς· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἶπον, des. ἤγουν ἐκ ποίων προτάσεων οἱ λόγοι· ἤγουν οἱ διαλεκτικοὶ συλλογισμοί (s. unten Text.).
 • (ff. 166V169V) Ἀποσημειώσεις ἀναγκαῖαι, inc. ὅτι ὁρισμὸς λέγεται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τοῖς χωρίοις ὅρων, des. ἡ σύμπηξις δὲ τοῦ ὑγροῦ τὴν ψυχρότητα. Es sind logische und physikalische Auszüge, f. 169V aus 〈Nikephoros Blemmydes, Epitome Physica, Kap. 24〉.
 • (ff. 170177) Porphyrios, Isagoge mit einigen Randscholien (= Auszüge aus Ammonios, In Porph. Isag. comm. [CAG IV 3]).
 • (ff. 177V194) Cat. mit häufigen Randscholien und Interlinearien sowie Schemata.
  f. 177 Einleitung zu Cat., inc. ἀπὸ τούτων ἄρχεται ὁ ἀριστοτέλης τῆς οἰκείας διδασκαλίας· αἱ γὰρ ε φωναὶ τοῦ πορφυρίου ἦσαν πρὸς ταύτας εἰσαγωγή.
  Kommentierung zu Cat. inc. (f. 177) nach Lemma ὁμώνυμα – ἕτερος mit ὡς τὸ αἴας καὶ αἴας· οἱ γὰρ δύο αἴαντες ὄνομα μόνον κοινὸν ἔχουσιν, ὑπογραφὰς δὲ διαφόρους.
 • (ff. 194V215) Int. mit häufigen Randscholien und Interlinearien sowie Schemata. f. 194 Einleitung zu Int., inc. σκοπὸν ἔχει ὁ ἀριστοτέλης ἅσπερ ἐν ταῖς κατηγορίαις ἁπλᾶς φωνὰς εἶπεν· ἑκάστη γὰρ τῶν κατηγοριῶν ἁπλή τίς ἐστι καθόλου φωνή. Die Scholien zum Teil Auszüge aus Ammonios, In Int. comm. (CAG IV 5), z. B. f. 194V Scholion nach Satz 1 des Textes = S. 17, 20 sqq. Jeweils zu den einzelnen Tmemata die entsprechenden Abschnitte aus der Synopse des Michael Psellos, zuerst f. 202V (τοῦ ὑπερτίμου ψελλοῦ σύνοψις εἰς τὸ β τμῆμα), inc. ἐπεὶ οὖν εἴρηται ὅτι ἀντίφασις ἐστὶ μάχη καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως.
 • (ff. 216229V) Anal. Pr., des. imperfecte οἱ ἐκ τῶν ἑτέρων σχημάτων (I7, 29 b 28); mit häufigen Randscholien und Interlinearien sowie Diagrammen.
 • f. 215V Schemata, dann Scholien, inc. ἀπορήσειεν ἄν τις ἐὰν ὁ συλλογισμὸς συναγωγή ἐστι πλειόνων καὶ οὐκ ἀνάλυσις. Erstes Scholion zum Text selbst inc. ὅτι ἄλλο ἀπόδειξις καὶ ἄλλο ἀποδεικτική· ἀποδεικτικὴ γὰρ ἐπιστήμη ἐστὶ δι᾿ ἧς γίνεται πᾶσα ἀπόδειξις. (Zu dem incipit vgl. Laur. 72,4, f. 54.)
 • Leer


  ff. 1, 53V, 134V137V.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • f. 1: Basilisk (unterer Teil), sehr ähnlich Br. 2676 (Verona 1398).
 • ff. 29: Waage, Typ Br. 23642366 (Italien 1356–75, Frankreich 1357–72, Breslau 1366), ähnlich M.–T. 833–5 (Dubrovnik 1366).
 • ff. 10-12: Ochsenkopf, Br., M.–T. und Pi. ohne Beleg, abgebildet bei Ha. als boeuf 7.
 • ff. 1318: Dolch, ähnlich Br. 5106 (Venedig 1320, mit Varianten Italien 1320), ähnlich M.–T. 3291 und 3292 (Oberitalien 1320).
 • ff. 1953: 2 Kreise mit Kreuz, Typ Br. 31883190 (Siena 1334–51), ähnlich M.–T. 2021 (Split 1326, Lichačev bei M.–T. J. 1337–45) und M.–T. 2042 (um 1350).
 • ff. 54/55, 76/77: 2 Kreise, ähnlich Br. 3206, M.–T. 1997 (Valdoule 1342, mit Varianten Norditalien 1353–59, Tirol 1356, Augsburg um 1350), ähnlich M.–T. 1996 (Dubrovnik 1339).
 • ff. 5671, 7275/7880: Armbrust, sehr ähnlich Br. 703 (Bologna 1334–36, mit Varianten Italien 1335–49, Angoulême 1346), ähnlich M.–T. 219 (Turin 1337), sehr ähnlich Ha., arbalète 5 (1341).
 • ff. 81/82: Buchstabe B, Br. ohne Beleg, entfernt ähnlich M.–T. 5156, 5160, 5162 (Ungarn 1358, Tschechoslowakei 1350/60, Lichačev bei M.–T. Rußland 1360/70).
 • ff. 8390: Buchstabe R mit Kreuz, ähnlich Br. 8933, M.–T. 5568 (Holland 1400, mit Variante Lucca 1405).
 • ff. 91114, 121, 130137: Vogel (Gans), ähnlich Br. 12100 (Brüssel 1402), fast identisch Ha., oiseau 5 (1428 oder kurz nachher).
 • ff. 116118: Buchstabe R, Br. und M.–T. ohne Beleg.
 • ff. 123129: Schwert, Typ Br. 5130 (Damme 1413, mit Varianten Florenz 1439–48) und 5131 (Palermo 1415–16, mit Varianten Holland 1419–21), sehr ähnlich Zo. 817 (1429).
 • ff. 138229: Frucht (Birne), ähnlich Br. 7346, M.–T. 4275 (Torcello 1338, mit Variante Fabriano 1347).

Format

288 × 205 mm

Folienzahl

ff. 229

Lagen

1 × 1 (1), 1 × 8 (9), 1 × 4 - 1 (12, Bl. 4 fehlt), 1 × 6 (18), 3 × 8 (42), 1 × 12 - 1 (53, Bl. 12 fehlt ohne Textverlust), 1 × 2 (55), 2 × 8 (71), 1 × 10 - 1 (80, Bl. 10 fehlt ohne Textverlust), 1 × 2 (82), 4 × 8 (114). Lagenverhältnisse für ff. 115129 auch unter Berücksichtigung der Verteilung der Wasserzeichen nicht mehr mit Sicherheit zu eruieren, da Blätter zum Teil im Falz miteinander verklebt und auch bisweilen im Falz Reststreifen sichtbar; sicher ist nur, daß ff. 123128 die 3 innersten Bifolien einer Lage darstellen. Versuchsweise könnte man denken an: 1 × 8 - 1 (121, Bl. 4 fehlt), 1 × 8 - 1 (128, Bl. 8 fehlt), 1 × 2 - 1 (129, Bl. 1 fehlt). Danach: 12 × 8 (225), 1 × 4 (229).

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden (nur sporadisch unversehrt erhalten) 1) auf dem ersten Recto unten rechts: 〈α〉 (f. 2), β (f. 10)–ιβ (f. 81), f. 138 und f. 162: Reste; 2) neueinsetzend auf dem letzten Verso unten links: α (f. 63V), ιη (f. 169V), ιθ (f. 177V), κ〈δ〉 (f. 217V), was allerdings mit den jetzigen Verhältnissen nicht korrespondiert, da die ff. 56177 trotz der Unsicherheit bei ff. 115129 weniger als 19 Lagen ausmachen; 3) neueinsetzend auf dem letzten Verso unten links: 〈α〉 (f. 177V), ε (f. 209V).

Anzahl der Linien

Lin. 10–29 (Aristoteles)

Kopist

Angaben bei Olivieri-Festa unzutreffend. Am alten Teil der Hs. waren 5 zeitgenössische Schreiber beteiligt:

A. ff. 253, 80V82V, 166V unten bis 169V (außer vielleicht f. 23).

B. ff. 5480V.

C. ff. 138163V.

D. ff. 164166V unten, 178, Z. 5–229V.

E. ff. 170178, Z. 5; allerdings stammen die Einleitung zu Cat. (ab f. 177) und die Randscholien zu Cat. auch auf ff. 177V, 178 von Hand D.–C und D sind einander nicht unähnlich, E hat gewisse Ähnlichkeit mit A. Zum Text von Int. finden sich einige Marginalien (z. B. ff. 203 oben, 204 unten rechts) und Interlinearien von A.

F. ff. 83134; eine etwa um 2 Generationen jüngere Hand, Anonymus 6 bei Harlfinger = 〈Ioannes Chortasmenos〉, womit wir neben einem Autographon wahrscheinlich auch ein Buch aus seiner Bibliothek (ff. 282, 138229) vor uns haben; der Pinax f. 1V und die Titel ff. 2 und 83 (oben) stammen vielleicht von eben derselben Hand. Zu D und E sowie zu F Titel, Zierinitialen usw. in Rot.

Einband

Jüngerer Einband; ockergrundiges, braun-schwarz gesprenkeltes Papier über Holz, Rücken aus Leder, darauf noch Reste von Beschriftung in Goldprägung erkennbar. Vorn und hinten je ein fliegendes Blatt.

Geschichte

Datierung

14. Jh. 2.–3. Viertel (ff. 282V, 138229), 15. Jh. 1. Drittel (ff. 1V, 83134)

Provenienz

Vgl. oben unter Kopisten.

f. 2 am rechten Rand dieselben beiden Siegelstempel wie im Bon. 3635 (vgl. dort); demnach ist auch diese Hs. über die Bibliothek des Prinzen Mustapha in die Sammlung des Marsili gekommen (vgl. oben S. 66).

Auf einem gegen den Spiegel geklebten älteren Zettel Assemani cod. graec. N. XV; vgl. zum Näheren oben S. 61. f. 1 oben Mitte: 12, f. 2 oben rechts: seconda.

Bibliographie

Kat.

 • T. W. Allen, Mss. Italian Libraries, S. 253 (= S. 27).
 • A. Olivieri – N. Festa, S. 461–463.
 • D. Harlfinger – J. Wiesner, Hss. Aristoteles, S. 252.
 • S. Kotzabassi, Byzantinische Kommentatoren der aristotelischen Topik. Johannes Italos und Leon Magentinos [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών, 17], Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1999, S. 17, 48.

Kod.

 • D. Harlfinger, Textgeschichte Lin., S. 418.
 • L. Schucan, Das Nachleben von Basilius Magnus „ad adolescentes‟. Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Humanismus, Genf 1973, S. 44, 47 Anm. 26.
 • Ha., Indizes.

Text.

  Ioannes Damaskenos

  • Zu f. 82 (Ioannes Damaskenos): B. Kotter, Überlieferung Pege Gnoseos, S. 20.

  Chortasmenos

  • H. Hunger, Johannes Chortasmenos, S. 32, 53 (den nichtautographen Hss. zugerechnet).

  Leon Magentinos

  • Kotzabassi 1999, S. 56–57 (Bon. geht neben Coisl. 170 sowie dem Vorfahren von Vat. 1018 und Vat. 244, die alle auch den Text der Scholien überliefern, unabhängig aus dem Archetypen hervor); S. 112-114 (kritische Edition der Einleitung zur Topik); 115-152 (kritische Edition der Scholien zum Buch II der Topik).

Quelle

Die Erstellung der Daten in "CAGB digital" ist ein fortlaufender Prozess; Umfang und Genauigkeit wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Korrekturen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an koch@bbaw.de.

Zitierhinweis

Bologna, Biblioteca Universitaria, Bon. 3637, in: CAGB digital, hg. v. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. URL: https://cagb-digital.de/id/cagb1318057 (aufgerufen am 5.2.2023).

Permalink

https://cagb-digital.de/id/cagb1318057