Incipit

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἕως τέλους τῶν τριῶν σχημάτων

Explicit

τὰ μὲν μερικὰ μοναχῶς, τὰ δὲ καθόλου διχῶς

Bibliographische Angaben

  • ed. Wallies 1899
  • Beziehungen zu Aristoteles Werken