Incipit

Ἐπεὶ δ’ ἕτερόν ἐστιν ἕως τέλους τῶν τριῶν σχημάτων

Explicit

τὰ μιγνύμενα πρῶτον καθ' ἑαυτὰ εἶναι

Bibliographische Angaben

  • ed. Wallies 1899 (CAG IV 6, p. VIII–IX)
  • Beziehungen zu Aristoteles Werken