Incipit

τὸ ὄργανον τὴς φιλοσοφίας διαιρεῖται εἰς κατηγορίας, εἰς τὸ περὶ ἑρμηνείας

Explicit

οἱ σοφιστικοὶ ἔλεγχοι ἐν ἑνὶ τμήματι περιέχονται

Beziehungen zu Aristoteles Werken